Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olkusz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437193/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Olkuski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.4.2.) Miejscowość: Olkusz

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437193

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432228/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru w przedmiotowym zamówieniu:
- posiadającą wykształcenie geodezyjne (minimum średnie zawodowe),
- posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac geodezyjnych.

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru w przedmiotowym zamówieniu:
- posiadającą wykształcenie geodezyjne (minimum średnie zawodowe),
- posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii określone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac geodezyjnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:30

Po zmianie:
2022-11-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:45

Po zmianie:
2022-11-22 10:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo