Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Słupsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437195/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382183585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598424457

1.5.8.) Numer faksu: 598424457

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.skwira@girm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.girm.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rybołówstwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbcc2c10-60f8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029636/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa i montaż urządzeń zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego - II postępowanie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/girm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/girm .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, załączniki, wniosek oraz
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego
pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez umocowaną
osobę/osoby.
Uwaga: Istotne informacje w zakresie podpisów zawiera Rozdział XXII Zalecenia Zamawiającego.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1/734.
2) Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Jana Pawła II 1/734, 76-200 Słupsk,
b) za pośrednictwem adresu email: sekretariat@girm.gov.pl,
c) telefonicznie pod numerem (+48) 59 842 44 57.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) Panią Kariotę Blicharską, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@girm.gov.pl .
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażoną zgodą dotyczącą danych wykraczających poza zakres ustawowy,
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacją obowiązku prawnego w oparciu o przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp) i akty wykonawcze,
b) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązany jest GIRM w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
2. Odbiorcy danych osobowych:
1) Państwa dane pozyskiwane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa w pkt 1 powyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 6 i art. 74 ust. 4 ustawy Pzp,
3) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
4) inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy; Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, usuwaniem awarii lub archiwizacji. Odbiorcy zawarli stosowne umowy, natomiast pracowników obowiązuje klauzula o zachowaniu w poufności.
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy.
6. Udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowy, natomiast obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Ustawa Pzp oraz wydane do niej przepisy wykonawcze wskazują dokumenty oraz zakres danych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty.
7. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych jeśli są błędne lub nieaktualne,
c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w interesie publicznym,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym zapisy ustawy mogą w zastrzeżonych przypadkach wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIRM.26.7.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
2. Przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń wizyjnych i serwerów (rejestratorów) oraz konfigurację oprogramowania i urządzeń monitoringu wizyjnego we wskazanych lokalizacjach:
1) Gdynia, ul. Śląska 53, Ośrodek Zamiejscowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, (serwer)
2) Hel, ul. Kuracyjna 1, Budynek Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb,
3) Hel, ul. Kuracyjna 1, Słup monitoringu przy Bulwarze Nadmorskim,
4) Hel, ul. Kuracyjna 1, Budynek zaplecza socjalnego mariny,
5) Jastarnia, ul. Portowa 26, Bosmanat Portu,
6) Kuźnica, ul. Hallera, Budynek Bosmanatu,
7) Władysławowo, ul. Portowa 22, Budynek firmy „Szkuner”,
8) Władysławowo, ul. Portowa 22, Słup oświetleniowy koło Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb,
9) Kąty Rybackie, ul. Rybacka 66, Wieża Kratownicowa,
10) Kąty Rybackie, ul. Morska, Wieża Kratownicowa przy plaży,
11) Piaski, ul. Słoneczna, Basen portu w Krynicy Morskiej,
12) Frombork, ul. Portowa 2, Bosmanat Portu, (serwer)
13) Frombork, ul. Portowa 2, Bosmanat Portu,
14) Stara Pasłęka 9, budynek Straży Granicznej,
15) Świnoujście, przy ul. Dworcowej,
16) Świnoujście, ul. Duńska 17, Biuro Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, (serwer)
17) Darłowo, Port Morski, Nabrzeże postojowe nr 2.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji między innymi niżej wskazanych czynności:
1) dostawa i montaż 14. kamer IP, uruchomienie, konfiguracja oraz transmisja obrazu z kamer do biur jednostek terenowych Zamawiającego poprzez sieć internetu,
2) dostawa i montaż 3 kompletnych serwerów (rejestratorów) wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi montowanego systemu wizyjnego,
3) montaż, a następnie konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego po montażu, w każdej lokalizacji, w tym wykonanie niezbędnych prób, pomiarów, testów,
4) wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku), która obejmuje rozliczenie wykonanych prac osobno dla każdej lokalizacji wskazanej w ust. 2 – zawierające m. in. cenę kamery, cenę serwera (rejestratora) wraz z kompletem innych materiałów i kosztów niezbędnych do montażu i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego, Dokumentacja powykonawcza pełni rolę pomocniczą dla Zamawiającego m. in. w celu rozliczenia zadania inwestycyjnego,
5) bezpłatny serwis techniczny w okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawcy. Szczegółowy opis lokalizacji oraz opis przedmiotu zamówienia dalej „OPZ” stanowiący dane techniczne (parametry) i wymogi dotyczące przedmiotu określa Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt wykonawczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333200-8 - Kamery wideo

48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32412110-8 - Sieć internetowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena C – waga kryterium 60%, punktowa – 60 punktów,
2) Okres Rękojmi R – waga kryterium 40%, punktowa – 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną na podstawie przepisów art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi posiadać koncesję.
Uwaga: Koncesja musi być ważna przez cały okres realizacji umowy, gwarancji i rękojmi.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie polegający na dostawie systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem o wartości brutto minimum 200.000 złotych brutto;
b) dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (art. 27 w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) dysponuje potencjałem bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji (E) Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
d) dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D) Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 obejmują:
1) aktualną, ważną koncesję wydaną na podstawie przepisów art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit b, c, d zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
3) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentacji technicznej (specyfikacji) producenta lub równoważne oferowanej kamery i serwerów (rejestratorów) na potwierdzenie zgodności tych urządzeń z dokumentacją projektową i stanowiących podstawę do oceny poprawności złożonej oferty w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożenia z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, który nie potwierdza zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia (Projekt wykonawczy) Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do uzupełnienia/wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, które stanowi Załącznik nr 3.2 do SWZ, na podstawie art. 125
ust. 5 ustawy Pzp oraz Załącznik nr 4.2 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) zmiany dotyczą terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
a. w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu lub śniegu lub gradu, mrozy) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, termin ulega przedłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
b. zaistnienia siły wyższej,
c. przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
d. innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Stron
2) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b. zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,
– w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
3) w trybie art. 455 ustawy Pzp,
4) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
6) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania prac przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
7) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/girm w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, ul. Jana Pawła II 1.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853) jeżeli:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE
L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub
im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania okoliczności wymienionych w ust. 7.

Zobacz inne

Prawo