Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437204/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Stołeczna Estrada

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczna Estrada

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niemcewicza 4/6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-027

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228493286

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: estrada@estrada.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.estrada.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6728255-6410-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00364283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Stołecznej Estradzie. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, NIP: 525-000-97-37, REGON: 000278190, RIA: 146/86.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych Stołecznej Estrady. Proszę je wysłać na adres: inspektor.do@estrada.com.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.


1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Wykonawca zapewni ochronę obiektu przez jednego pracownika przez całą dobę (24h), przez wszystkie dni obowiązywania umowy.
1.2 Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez jednego pracownika w godzinach 12ºº - 23ºº (11h), w okresie od dnia 5 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę za wyjątkiem 24 czerwca 2023 r.
1.3 Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez jednego pracownika w godzinach 18ºº - 23ºº (5 h), w okresie od dnia 5 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. w każdy piątek i sobotę oraz dodatkowo 1, 2 i 3 maja 2023 r., za wyjątkiem 24 czerwca 2023 r.
1.4 Wykonawca zapewni w dniach 5 maja do 30 września 2023 r. za wyjątkiem 24 czerwca 2023 r. w każdy piątek i sobotę oraz 1, 2 i 3 maja - 17 osób na 2 h (w tym 1 godzina przed pokazem, ½ godz., podczas pokazu, ½ godz. po pokazie).
1.5 Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez jednego pracownika w godzinach 12ºº - 23ºº (11 h), od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 r. w dniach od poniedziałku do czwartku.
Łączna ilość przewidywanych godzin ochrony wynosi 11 654 h.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usługi ochrony Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

2.1. Egzekwowanie od osób korzystających ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie przestrzegania postanowień regulaminu wprowadzonego Uchwałą NR XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych.
2.2. Egzekwowanie od osób korzystających ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie przestrzegania postanowień regulaminu pokazów w Multimedialnym Parku Fontann wprowadzanego co roku rzecz Zamawiającego.
2.3. Ochronę urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu obiektu.
2.4. Systematyczne, stałe patrolowanie obiektu i sprawdzanie stanu zabezpieczenia ochranianego mienia (szczególnie zmiana nocna).
2.5. Podejmowanie interwencji w przypadku zakłóceń porządku i zagrożeń dla chronionego mienia oraz w każdym przypadku stwierdzenia usiłowania popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu ochranianego mienia.
2.6. Współdziałanie z Policją i Strażą Miejską realizującą zadania w tym rejonie, w celu skuteczniejszego zabezpieczenia ochranianego mienia oraz wzywanie Policji lub służb miejskich w sytuacjach przekraczających własne możliwości skutecznej interwencji.
2.7. Wzywanie dodatkowych posiłków - patrolu interwencyjnego w przypadku niemożności realizacji umowy przez pracowników ochrony obiektu.
2.8. Zapewnienie ochrony pracownikom Zamawiającego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie obiektu.
2.9. Sprawdzanie obiektu przez poszczególne zmiany pracowników ochrony w zakresie zabezpieczenia obiektu przed włamaniem do jego pomieszczeń technicznych.
2.10. Przeciwdziałanie uszkodzeniu ochranianego obiektu oraz urządzeń w przypadkach zagrożeń klęskami żywiołowymi (np. wichury, burze i inne zjawiska atmosferyczne
w dzień i w nocy) oraz przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym.
2.11. Wykonywanie poleceń Zamawiającego, związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa.
2.12. Zawiadamianie telefoniczne lub osobiste odpowiednich służb o stwierdzonych istotnych zagrożeniach obiektu (Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja) oraz zawiadomienie Zamawiającego.
2.13. Wzywanie Policji w celu podejmowania interwencji wobec osób stwarzających zagrożenie dla mienia znajdującego się w obiekcie lub zakłócających porządek
i bezpieczeństwo, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia włamania do obiektu pod groźbą odpowiedzialności cywilnej wobec poszkodowanego.
2.14. Obsługa lokalnej sieci monitoringu wizyjnego składającej się z czterech kamer oraz systemu sterującego i rejestrującego.
2.15. Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową usługę ochrony Multimedialnego Parku Fontann określa załącznik nr 11 do SWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2.16. Wykaz pomieszczeń i urządzeń podlegających szczególnej ochronie stanowi załącznik nr 5 do SWZ i załącznik nr 2 do umowy.
2.17. Wykonawca będzie prowadził książkę raportów odnotowując w niej datę, godzinę i zakres zdarzeń dotyczących przedmiotu ochrony. Zamawiający ma prawo wglądu
w przedmiotową książkę raportów w każdym czasie, jak też ma prawo do kontroli pracowników ochrony przy współudziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.

3. LOKALIZACJA. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na terenie Multimedialnego Parku Fontann, Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, 00-221 Warszawa zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
5. Termin wykonania zamówienia
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
4. Informacja o powtórzeniu zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

B. Tryb oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im wagę procentową:
1) cena za 1 os/godzinę realizację zamówienia - 60 %
2) doświadczenie – 40 %

B.1. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium.

I kryterium - cena brutto max 60 p
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60
punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

II kryterium – doświadczenie max 40 p
Doświadczenie pracy w zawodzie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia:
- 100 % pracowników posiada doświadczenie równe lub powyżej 36 miesięcy 40 p
- powyżej 70 % do 99 % - pracowników posiada doświadczenie równe lub powyżej 36 miesięcy 30 p
- od 50 % do 69 % pracowników posiada doświadczenie równe lub powyżej 36 miesięcy 20 pkt
- od 30 % do 49 % pracowników posiada doświadczenie równe lub powyżej 36 miesięcy 10 pkt
- poniżej 30 % pracowników posiada doświadczenie równe lub powyżej 36 miesięcy 0 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą – dla każdej części odrębnie - zostanie uznana oferta, która spełnia
wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:
N = I + II
gdzie:
N- łączna ilość punktów badanej oferty,
I- ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,
II- ilość punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:

a) posiadania uprawnienia wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
posiada koncesję - zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 Nr 145, poz. 1221 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: ochronę obiektu terenowego z elementami małej architektury o wartości min. 100.000 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia:
- jednolitym umundurowaniem dla pracowników ochrony;
- środkami łączności – min. 5 szt. telefonów komórkowych lub radiostacji przenośnych (radiotelefonów).
Dysponowanie narzędziami należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5
do SWZ.
d) posiadanej polisy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;
c) opłaconej polisy;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu.
1) Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć JEDNĄ OFERTĘ, poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
2) Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunek określony przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
d) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
e) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy).
Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu.

W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Systemu, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić TYP DOKUMENTU jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
na okres związania ofertą w wysokości: 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Stołeczna Estrada nr konta 32 2490 0005 0000 4530 4547 5725 ALIOR Bank SA
• Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
• W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 SWZ, należy dostarczyć oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
• Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
• Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 97 i 98 ustawy, oraz należy wymienić jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa.
Zwrot wadium:
1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1,2,3.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

E. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna/konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zgodnie ze wzorem umowy, Załącznik nr 7 do SWZ
1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu i muszą być zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich),
2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3) Dopuszcza się zmianę terminu płatności.
4) Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo