Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437239/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla KMP w Sosnowcu w ramach pierwszego wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla KMP w Sosnowcu w ramach pierwszego wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de0ac862-6416-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066155/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Dostawa wraz z wniesienie i montażem mebli drewnianych dla KMP Gliwice, KMP Chorzów, CBŚP oraz KMP w Sosnowcu w ramach pierwszego wyposażenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf
g) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu email
oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.
b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia
„zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na
Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja.
eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
ustawy.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
10. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w
Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail
iod.kwp@ka.policja.gov.pl; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; Podstawą prawną przetwarzania dotyczących
Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.),
zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w
zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
organizacji międzynarodowej; Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów
przechowywania akt w Policji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana
osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych; Podanie danych jest wymogiem ustawowym; W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).
Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych
spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie
złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Więcej szczegółów zawiera sekcja XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-518/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla KMP w Sosnowcu w ramach pierwszego wyposażenia.
2. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 4 do SWZ (formularz cenowy), z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 4 do SWZ w przypadkach wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment zostały wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego funkcjonalność pozostanie bez zmian, a cena nie jest wyższa od zaoferowanej w formularzu cenowym.
4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego asortymentu.
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu. W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnych z treścią oferty.
4.3 Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w pkt 4.1 lub pkt 4.2 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych
i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach podanych w załączniku nr 3 do SWZ na poziomie +/- 5%.
6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta, modelu, symbolu lub innych dodatkowych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu w załączniku nr 4 do SWZ (formularz cenowy) . W przypadku wyrobu własnego, należy wpisać w formularzu cenowym „wyrób własny”.
7. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu w formularzu cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
8. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia dostawy dla poszczególnych pozycji
w zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
10. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w tym transport, ponosił Wykonawca.
11. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
d) załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy
12. Wspólny słownik CPV: 39130000-2 – meble biurowe, 39121000-6 biurka i stoły, 39132100-7 szafy na akta.
13. Zamówienie nie jest podzielone na zadania (części).
14. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
15. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i wagi
a/ cena oferty brutto – 60 %
b/ suma gwarancji – 40 %
co łącznie daje 100 %

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – suma gwarancji - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt

2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.


a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów

2.2. Punktacja dla kryterium (B) „suma gwarancji ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - suma gwarancji oferty badanej
GMINZ - suma gwarancji minimalnej wymaganej przez Zamawiającego wynosi 264 miesięcy
GMAXZ - suma gwarancji maksymalnej określonej przez Zamawiającego wynosi 660 miesięcy

2.2.1
W kolumnie nr 10 formularza cenowego (załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji dla każdego produktu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji dla danej pozycji, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu cenowym gwarancja dla każdej pozycji. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.4.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla poszczególnych produktów w formie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę w danej pozycji zadania niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy bez względu na to, czy suma gwarancji minimalnej wymaganej przez Zamawiającego będzie spełniona.

2.3. Zasady przyznawania punktów dla każdego z zadań
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: suma gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) ,
Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci Karty produktów oferowanych w załączniku nr 4 do SWZ formularz cenowy w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje model konkretnego producenta lub oświadczenie (załącznik nr 7 do SWZ) produktów oferowanych w załączniku nr 4 do SWZ formularz cenowy, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wyrób własny.

UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski stanowi komplet. Brak jednego z dokumentów będącego częścią kompletu będzie mieć zastosowanie art. 107 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U. z 2020 poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty produktów oferowanych w załączniku nr 4 do SWZ formularz cenowy w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje model konkretnego producenta lub oświadczenie (załącznik nr 7 do SWZ) produktów oferowanych w załączniku nr 4 do SWZ formularz cenowy, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wyrób własny.

UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski stanowi komplet. Brak jednego z dokumentów będącego częścią kompletu będzie mieć zastosowanie art. 107 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U. z 2020 poz. 2452).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ; że dostarczy (wniesie) asortyment do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/ pomieszczenia co zostanie wliczone w cenę oferty; że wszystkie koszty związane z realizacją umowy zostały wliczone w cenę oferty; że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykona nakładem własnym/z
udziałem *) podwykonawców, który zamierza powierzyć zakres; że cena podana została obliczona zgodnie z sekcją XVII SWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy; że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SWZ i warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy; że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią projektowanych postanowień umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń; że
zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty; że uważa się związany ofertą na czas wskazany w sekcji XV SWZ; że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; że wyraża zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie; że wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze
zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( patrz punkt 2), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 5 do SWZ oraz Załącznik nr 5a do SWZ..
2. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych należy przedstawić odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczące każdego ze współwykonawców. Oświadczenie takie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika (art. 125 ust. 4 Pzp). Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.2-1.5 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja. eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki” (zgodnie z pkt 2) Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 2.1.Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji 10 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem że ostateczny termin dostawy nie może przekroczyć 15 grudnia 2022. Zamawiający dopuszcza sukcesywną realizację dostaw.

Zobacz inne

Prawo