Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437256/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa aparatu do uwalniania substancji czynnej składającego się z łaźni, pompy i kolektora próbek (praca w trybie off-line)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015244176

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Chełmska 30/34

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 223311557

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.lipinska@nil.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nil.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo-badawcza i kontrolno-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437256

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00427247/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 12:00

Po zmianie:
2022-11-18 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 12:30

Po zmianie:
2022-11-18 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-16

Zobacz inne

Prawo