Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jelenia Góra, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437321/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Okręgowy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony obiektów sądowych będących w zarządzie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 15 148

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jelenia-gora.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelenia-gora.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony obiektów sądowych będących w zarządzie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f11838fa-63ff-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074158/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi ochrony obiektów sądowych będących w zarządzie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f11838fa-63ff-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik r 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG 2502/ZP-6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego nr 56; 58-500 Jelenia Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Lp. Kryterium Waga
1. Cena oferty 60%
2. Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem. 5%
3. Czas dojazdu grupy interwencyjnej 15 %
4. Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej. Waga 15 %

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego nr 36; 58-400 Kamienna Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Lp. Kryterium Waga
1. Cena oferty 60%
2. Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem. 5%
3. Czas dojazdu grupy interwencyjnej 15 %
4. Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej. Waga 15 %

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza nr 12 oraz Al. Wojska Polskiego nr 7; 59-600 Lwówek Śląski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Lp. Kryterium Waga
1. Cena oferty 60%
2. Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem. 5%
3. Czas dojazdu grupy interwencyjnej 15 %
4. Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej. Waga 15 %

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu przy ul. Plac 3 Maja nr 12; 59-800 Lubań oraz pomieszczeń Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej nr 31; 59-800 Lubań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Lp. Kryterium Waga
1. Cena oferty 60%
2. Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem. 5%
3. Czas dojazdu grupy interwencyjnej 15 %
4. Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej grupy interwencyjnej wraz z pojazdem

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej. Waga 15 %

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników Wykonawcy realizujących usługę.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1995) tzn. posiadał aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), niezależnie od ilości części postępowania, w których Wykonawca składa ofertę.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie
w świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 usługi o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na wykonywaniu usług ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej
w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, niezależnie od ilości części postępowania, w których Wykonawca składa ofertę. Określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
Uwaga. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże realizację co najmniej dwóch usług opisanych powyżej.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym oznakowanym pojazdem zapewniającym przyjazd grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu w czasie zadeklarowanym w złożonej ofercie, liczonym od momentu wezwania grupy przez pracowników ochrony, upoważnionych pracowników Zamawiającego lub otrzymania sygnału z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób (co najmniej 3 osoby na każdą część zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę) wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy. Do liczby tej NIE wlicza się pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XII niniejszej specyfikacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Oświadczenie składane przez Wykonawcę, każdego ze wspólników konsorcjum, każdego ze wspólników spółki cywilnej, podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
d) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółki cywilnej. Jeśli dotyczy
f) wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia wraz z posiadanym przez nich doświadczeniem w świadczeniu pracy polegającej na ochronie osób i mienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
g) Załączniki nr 3a do SWZ. Kalkulacja cenowa usługi

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

1) W części 1 - w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 zł.)
2) W części 2 - w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 zł.)
3) W części 3 - w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 zł.)
4) W części 4 - w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 zł.)
Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisano w rozdziale IX SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie
w świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 usługi o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na wykonywaniu usług ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej
w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, niezależnie od ilości części postępowania, w których Wykonawca składa ofertę. Określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
Uwaga. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże realizację co najmniej dwóch usług opisanych powyżej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w § 12 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

Zobacz inne

Prawo