Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437388/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT TOMASZOWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ambulansu sanitarnego typu „B” z zabudową medyczną i wyposażeniem zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TOMASZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Antoniego 41

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-tomaszowsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-tomaszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu sanitarnego typu „B” z zabudową medyczną i wyposażeniem zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d3dfb39-6419-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019387/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - TCZ Sp. z o.o.w Tomaszowie Maz.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat-tomaszowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Dodatkowe informacje zamieszczone w Rozdziale 11SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Ambulans - kompletnie wyposażony i sprawny musi zostać dostarczony do siedziby TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35 na lawecie.
Dostarczony do odbioru pojazd musi posiadać zatankowany pełen bak paliwa.
Wymagania dotyczące płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin realizacji zamówienia: w terminie do 28 grudnia 2022r. do godz. 10.00.
W dniu odbioru ambulansu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za ambulans wraz z wyposażeniem medycznym. Zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
Pojazd bazowy fabrycznie nowy z 2022 r., spełniający wymogi normy emisji spalin EURO VI.
Pojazd musi być fabrycznie nowy zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 2022.05.11.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z odbiorem dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zgodnie z art. 72 w/w Ustawy.

Pojazd posiada:
a) Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789+A2 2015-01.

Zabudowa pojazdu bazowego fabrycznie nowa, rok produkcji 2022r.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną i wyposażeniem, opisanym w załączniku nr 1, spełniającym wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ) oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114121-3 - Karetki

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium Znaczenie w %
Cena brutto oferty 45 %
Jakość 55 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 55

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają,
3) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
4) zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
5) zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;
b) kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy;
d) stwierdzenia braków lub usterek lub wad przedmiotu umowy niemożliwych do usunięcia;
e) nieusunięcia przez Wykonawcę braków lub usterek lub wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia;
f) stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie wynikającym z postanowień §6 ust. 1 jest zagrożona bądź niemożliwa,
g) gdy Wykonawca nie dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego – wystarczy jednokrotne wezwanie Zamawiającego;
h) gdy Wykonawca dostarcza pojazd, który nie odpowiada cechom określonym w opisie przedmiotu umowy;
i) gdy Wykonawca dostarcza pojazd bez dokumentów umożliwiających skuteczną rejestrację pojazdu.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. Odstąpienie od umowy na podstawie postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu daje Zamawiającemu prawo do zastosowania wobec Wykonawcy sankcji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3, ust. 2, ust. 6.
7. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia spełnienia się którejkolwiek przesłanki, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo