Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437449/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 50 szt. osuszaczy powietrza na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Małopolski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 39 21 338

1.5.8.) Numer faksu: 12 39 21 956

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 50 szt. osuszaczy powietrza na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Małopolski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79bcadbc-63fc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072515/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup 50 szt. osuszaczy powietrza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.malopolska.uw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/). Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów został określony w pkt 13 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "swz". Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 7 swz.
Adres strony internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt 24 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL-IV.272.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 234661,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 szt. osuszaczy powietrza na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Małopolski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39721320-1 - Osuszacze powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (minimum 12 miesięcy, maksimum 48 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do swz (por. pkt 6.1.3. swz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zostały określone w pkt 6.7. swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zasady zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Więcej informcji dotyczących sposobu przygotowania i złożenia ofert zawiera pkt 13 swz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert:
1. Liczba punktów jaką uzyska wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 60
gdzie: C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cob - cena oferty badanej
Maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „cena” otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.
2. Liczba punktów jaką uzyska wykonawca w kryterium „gwarancja” dotyczy gwarancji na oferowane produkty i zostanie przyznana wg poniższych zasad:
Wymagany, minimalny okres gwarancji na dostarczone osuszacze wynosi 12 miesięcy. Minimalny okres gwarancji nie jest punktowany w tym kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące - otrzyma 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy - otrzyma 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy - otrzyma 40 pkt.

Zobacz inne

Prawo