Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437590/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Konserwacja zasilaczy awaryjnych UPS oraz wymiana akumulatorów w UPSach centralnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 103

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: og@bialystok.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bialystok.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo powszechne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja zasilaczy awaryjnych UPS oraz wymiana akumulatorów w UPSach centralnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3955d40-63f2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082607/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja instalacji elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego oraz konserwacja zasilaczy UPS i wymiana akumulatorów w UPSach centralnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3955d40-63f2-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. 2.System jest dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G-26-9/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja urządzeń zasilaczy awaryjnych UPS

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania konserwacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana akumulatorów w UPS-ach centralnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na elementy wymienione

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej –Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) Część 1 - minimum jednej usługi konserwacji przynajmniej jednego (1) trójfazowego, bezprzerwowego zasilacza awaryjnego (UPS: Uninterruptible Power Supply) o mocy minimum 100 kVA, wyposażonego w baterię/baterie akumulatorów kwasowych ołowiowych;
b) Część 2 - wymiany i kalibracji zestawu akumulatorów w minimum 3 zasilaczach awaryjnych UPS o mocy minimum 100 kVA każdy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 10.1.4) SWZ, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonywanie w szczególności:
a) Część 1 - minimum jednej usługi konserwacji przynajmniej jednego (1) trójfazowego, bezprzerwowego zasilacza awaryjnego (UPS: Uninterruptible Power Supply) o mocy minimum 100 kVA, wyposażonego w baterię/baterie akumulatorów kwasowych ołowiowych;
b) Część 2 - wymiany i kalibracji zestawu akumulatorów w minimum 3 zasilaczach awaryjnych UPS o mocy minimum 100 kVA każdy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) certyfikat lub inny dokument pochodzący od producenta potwierdzający projektowaną żywotność akumulatorów minimum 10 lat lub więcej (należy podać żywotność projektową w temperaturze 20°C) – dotyczy części 2 zamówienia;
2) deklarację producenta potwierdzającą zgodność wykonania ogniw baterii akumulatorowych z Polską Normą PN-EN 60896-21/22 lub IEC 60896-21/22 dotyczy części 2 zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) certyfikat lub inny dokument pochodzący od producenta potwierdzający projektowaną żywotność akumulatorów minimum 10 lat lub więcej (należy podać żywotność projektową w temperaturze 20°C) – dotyczy części 2 zamówienia;
2) deklarację producenta potwierdzającą zgodność wykonania ogniw baterii akumulatorowych z Polską Normą PN-EN 60896-21/22 lub IEC 60896-21/22 dotyczy części 2 zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2, zostanie spełniony jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi objęte zamówieniem, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane;
3) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.4, Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 13.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 10.1.4 wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 13, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt
13.3.4), 5), 6) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i
na zasadach opisanych w pkt 10.1, zaś pozostałe środki dowodowe oświadczenia i dokumenty
składa każdy Wykonawca odrębnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
realizację umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo