Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pruszków, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437614/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasto Pruszków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c12b9a79-641e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na Platformie https://platformazakupowa.pl/ za pośrednictwem formularza “Wyślij
wiadomość do zamawiającego” Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1/ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

2/ Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja doprowadzalników zasilających układ wodny w Parku Potulickich w Pruszkowie w 2022r.

3/ Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4/ Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.

6/ Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7/ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

8/ W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
– treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy.

9/ Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSR.271.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwację oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego

1.2./ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Konserwacja oświetlenia obejmuje czynności:
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych, tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- wymiana elementów linii, tj.: bezpieczników, zacisków, źródeł światła, (w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- zabezpieczenie otwartych wnęk i szaf sterowniczych wolnostojących oraz zamknięć wnęk słupowych i szaf sterowniczych
(w ciągu ……. od momentu zgłoszenia awarii),
- uruchomienie szaf sterowniczych (w ciągu 12godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- naprawa kabli, linii napowietrznych, zamknięć wnęk słupowych i szaf sterowniczych, wysięgników (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- uzupełnienie/wymiana dekli w słupach oświetleniowych (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- usuwanie zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia awarii),
- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników (1 raz na 1 rok),
- czyszczenie kloszy opraw świetlnych, (1 raz na 1 rok),
- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołem 1 raz w ciągu roku i po każdej naprawie,
- utylizacja zużytych materiałów,
- regulacja zegarów astronomicznych,
- bieżące odczyty liczników prądu na żądanie zamawiającego nie częściej niż 4 razy w roku - ok. 180 szt.

II. Konserwacją oświetlenia są objęte:
- oświetlenie uliczne i ścieżek rowerowych:
• oprawy SRP 222(70 i 150W), SGP 340 (100-150-255 W), ARCTIC 70, OCP 70,: Liczba w/w opraw oświetleniowych – ok. 5240 szt.
• oprawy LEDOWE
Liczba w/w opraw oświetleniowych – ok. 850 szt.

- oświetlenie na terenie parków i skwerów:
• park „Kościuszki”/teren od ul. Kościuszki do ul. Niepodległości/,
• park „Anielin” (część I i II) przy ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej,
• park „Potulickich” / teren od ul. Lipowej do ul. B. Prusa/,
• park „Mazowsze” /teren między ul. J. Kowalskiego i Szarych Szeregów/
• park ,„Żwirowisko” /teren między ul Antka, Pani Latter i Brzozową/,
oraz
• skwer Kardynała Wyszyńskiego /w sąsiedztwie kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy i ul. Zasławskiej/
• skwer przy ul. Stalowej (plac Mechaników),
• skwer przy ul. Wierzbowej,
• skwer przy ul. Staszica,
• teren przy basenie ul. Andrzeja,
tj. lamp stojących ok. 240 szt., ziemnych ok. 65 szt.,
- oświetlenie boiska sportowego przy ul. Helenowskiej – 6 latarni (12 szt. opraw LED)
- oświetlenie kładki nad torami przy ul. 3-go Maja – 12 szt. opraw LED
- przejście pod torami /od Czarnej drogi do ul. Kurca– oprawy hermet. 2x36W 5 szt.
- iluminację obiektów zabytkowych miasta tj. przy ul. Kraszewskiego23, 3-go Maja 124,
USC przy Pl. Jana Pawła II, Pałacyk Sokół przy ul. Kościuszki 41, Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego przy Pl. Jana Pawła II.
- pylony na rogatkach miasta – szt. 3

III. W zakresie remontów oświetlenia ulic i usuwania awarii w systemie oświetlenia ulicznego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego SON 1 – faz - 10 szt.
- wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego SON 3 – faz - 20 szt.
- wymiana słupa oświetlenia parkowego 4,5 m /oprawa, słup, fundament GPS 307/70/ - 40 szt.
- wymiana słupa Rosy i Rzeszów - 20 szt.
- wymiana słupa oświetlenia parkowego 6 m /oprawa, słup fundament GPS 307/70/ - 20 szt.
- wymiana słupa oświetleniowego typu WZ 9 i ŻN 10 z oprawą - 40 szt.
- wymiana słupa ŻN - 50 szt.
- wymiana słupa kompozytowego - 10 szt.
- wymiana słupa aluminiowego - 20 szt.
- wymiana uszkodzonego słupa (bez względu na jego rodzaj i wysokość) w wyniku zdarzenia drogowego - 10 szt.
- wymiana oprawy OCP 70, na słupie parkowym - 50 szt.
- wymiana opraw istniejących na oprawę SRP 222 (70 i 150W), SGP 340(100-150-250W) - 50 szt.
- wymiana istniejących opraw na oprawę LED - 30 szt.
- wymiana zegara astronomicznego - 50 szt.
- wymiana bezpiecznika w Son typ s 191 - 50 szt.
- wymiana tabliczki zaciskowej w słupach - 30 szt.
- wymiana stycznika -10 szt.
- wymiana skrzynki podziałowej, licznikowej na słupie -15 szt.
- dobudowa opraw oświetleniowych typu j/w. (jarzmo słupowe, wysięgnik, bezpiecznik, oprawa) -50 szt.
- wymiana kabla oświetleniowego typu YAKY 4x35mm2 - 1000 m
- naprawa zerwanych linii napowietrznych (wymiana lub sztukowanie) - 500 m
- naprawa uszkodzonych kabli ( wykonanie mufy kablowej), - 100 szt.
- pionowanie pochylonych słupów, - 50 szt.
- wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (z wywózką) - 150 szt.
- malowanie słupów parkowych - 240 szt.
- utylizacja zużytych materiałów oraz usuwanie i dokonywanie wszelkich innych awarii i napraw oświetlenia ulicznego, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Wszystkie powyższe ilości są szacunkowe i w ciągu trwania umowy mogą ulec zmianie. Rozliczenie prac będzie następować w zależności od potrzeb, kosztorysem powykonawczym, za faktycznie wykonane roboty, po cenach jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie, do wysokości środków, posiadanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego .

Zakres zamówienia na podobne usługi obejmuje:
• dodatkowe punkty objęte konserwacją (poza zamówieniem podstawowym),
• dodatkowe ilości dotyczące remontu i usuwania awarii w systemie oświetlenia ulicznego (poza zamówieniem podstawowym),

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zabezpieczenie otwartych wnęk i szaf sterowniczych wolnostojących oraz zamknięć wnęk słupowych i szaf sterowniczych od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny - liczba osób przewidzianych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolność do występowania w obrocie w gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

4.1/ wykonał dostawy lub usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

- nie mniej niż 2 usługi polegających na: konserwacji oświetlenia drogowego dla ilości minimum 5000 punktów świetlnych przez okres min.12 miesięcy.

4.2/ skieruje osoby do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym minimum:

a)- 1 osobę – kierownika robót odpowiedzialnego za realizację zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia SEP-D i E, PPN-D, wpisanego na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

b)- dwie brygady składające się z min. 4 osób z których każda posiada uprawnienia SEP-E w tym dwie osoby dodatkowo z uprawnieniami NLK i PPN-E ,

c)- 2 osoby - operatorów sprzętu posiadających uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego o wysokości roboczej minimum 12 metrów,

4.3/ dysponuje lub będzie dysponował sprzętem specjalistycznym, sprawnym technicznie, przeznaczonym do realizacji niniejszego zamówienia:
-- podnośnik koszowy na pojeździe - 2 szt.,
-- dźwig samochodowy o udźwigu min. 8 ton,
-- samochód ciężarowy z przyczepą dłużycową do transportu słupów – kpl. 1,
-- samochód dostawczy 0,9 t,
-- koparka do kopania rowów kablowych,
-- zestaw do lokalizacji uszkodzonego kabla podziemnego,
-- lokalizacja GPS pojazdów służbowych brygad elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2020 poz.1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru
2/ Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1/
składa dokument lub dokumenty zgodnie z postanowieniami par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
Wszelkie wymagania dotyczące dokumentów wymienionych w pkt. 2/ opisano w SWZ w Rozdz. II ust. 9 pkt. 9.2/
II.
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w
zakresie wskazanym w rozdz. II ust. 8 SWZ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (załącznik Wykonawcy);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy wykaz
przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest dostępny na stronie
prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty składane razem z oferta:
- Oferta przygotowana na formularzu ofertowym.
- Formularz cenowy.
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelkie wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentów składających się na ofertę opisano w SWZ w Rozdz. II pkt. 9
ppkt. 9.1.-

Zobacz inne

Prawo