Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437650/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń nr 2 na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń nr 2 na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d077b74-640e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039540/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń nr 2 na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i innych dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/lub https://platforma.eb2b.com.pl2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4. W zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5. Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,b) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) c) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Operad) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
8. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
12. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800Zabrze; kontakt: biuro@muzeumgornictwa.pl
- kontakt do inspektora ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
– stosownie do art. 22 RODO - decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)− na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych
− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/39/MGW/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej PB 98, benzyny bezołowiowej 95 premium ( rodzaj benzyny premium oferowany u potencjalnego Wykonawcy ) oraz oleju napędowego ON do pojazdów oraz urządzeń spalinowych będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
Uwaga:
Paliwo premium – przez paliwo premium rozumie się paliwo lepszej jakości, regularną mieszankę paliwową oferowaną przez poszczególną stację, paliwo posiadające np. substancje uszlachetniające, środki smarne, mają mniejszą ilość siarki itp. Paliwami premium są np. Orlen Verva, BP Ultimate czy Shell V-power.
2) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego.
3) Wykonawca zapewni możliwość zakupu paliwa na wszystkich należących do niego stacjach na terenie kraju.
4) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. 41-800 Zabrze ul. Georgiusa Agricoli 2, liczonej wg wskazań licznika pojazdu poruszającego się najkrótszą trasą, z możliwością całodobowego tankowania.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).
6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa.
7) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa:
a. benzyna bezołowiowa Pb 95 – 1499 litrów
b. benzyna bezołowiowa PB 98 – 168 litrów
c. benzyna bezołowiowa 95 premium - 841 litrów
d. olej napędowy ON – 7626 litrów.
1. Wykaz posiadanych pojazdów i parametry techniczne:
 dwa samochody osobowe – benzyna E95 bezołowiowa
 cztery samochody ciężarowe do 3,5t – olej napędowy ON
 dwa autobusy – olej napędowy ON
 kolejka górnicza – olej napędowy ON
 urządzenia spalinowe – benzyna E95 bezołowiowa i ON

8) Określone w pkt 7 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku Zamówienia Publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 pzp
w zakresie dostawy paliwa:
2) a. olej napędowy ON – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego
b. benzyna bezołowiowa Pb 95, Pb 95 premium, Pb 98 – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może podlegać zmianom pod warunkiem dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana postanowień Umowy możliwa jest w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
1) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także, odpowiednio, termin wykonania Umowy lub wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przez ich dostosowanie do zmienionych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego;
2) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą;
3) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;
4) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację Umowy, Strony stosują procedurę określoną w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przewiduje, że po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek związanych z występowaniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, możliwe są w szczególności (a) zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, (b) zmiany sposobu wykonywania usług (c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; Strony w takich przypadkach dokonują w tym zakresie koniecznych i uzasadnionych zmian Umowy.
3. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, termin jej wykonania, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek zostanie rozpoznany przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych. Odmowa wyrażenia zgody w całości lub w części wymaga uzasadnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.

Zobacz inne

Prawo