Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dzierzgoń, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437657/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Dzierzgoń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont boiska sportowego w miejscowości Bągart, gmina Dzierzgoń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 55 276 25 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437657

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00421932/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową spełni warunek jeżeli wykaże, że prowadzi przedmiotową działalność odpowiednią dla realizacji zamówienia, tj. obejmującą swoim zakresem co najmniej prowadzenie robót w branży budowlanej i jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą złożenia stosownej informacji w tym zakresie, wydanej przez bank lub SKOK,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. wykonanie utwardzeń ternu nawierzchnią w postaci kostki betonowej lub płytek chodnikowych lub wylewki betonowej, o powierzchni minimum 600 m2 - dla każdego z 2-ch wymienionych przedsięwzięć,
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę wykonującą funkcję kierownika budowy/robót, po-siadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w specjalności drogowej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie konstrukcji budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1646 ze zm.).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby warunek ten był spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową spełni warunek jeżeli wykaże, że prowadzi przedmiotową działalność odpowiednią dla realizacji zamówienia, tj. obejmującą swoim zakresem co najmniej prowadzenie robót w branży budowlanej i jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą złożenia stosownej informacji w tym zakresie, wydanej przez bank lub SKOK,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. wykonanie utwardzeń ternu nawierzchnią w postaci kostki betonowej lub płytek chodnikowych lub wylewki betonowej lub wykonanie boisk sportowych o nawierzchni sztucznej - o powierzchni minimum 600 m2, dla każdego z 2-ch wymienionych przedsięwzięć,
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę wykonującą funkcję kierownika budowy/robót, po-siadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w specjalności drogowej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie konstrukcji budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1646 ze zm.).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby warunek ten był spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zobacz inne

Prawo