Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437776/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów, monitorów i oprogramowania na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016362050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@wup.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów, monitorów i oprogramowania na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f63e7b7-6423-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041395/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa komputerów, laptopów, oprogramowania, monitorów, drukarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 uPzp, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (dalej „WUP”) ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.
Inspektor Ochrony Danych We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres mailowy: iod@wup.mazowsze.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
- zawarcia, wykonania i rozliczenia wykonania umowy w przypadku wybrania Pani/Pana oferty jako wykonawcy zamówienia publicznego.
Podstawami prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „uPzp”,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (m.in. art. 18, art. 74, art. 118, art. 252 art. 260 uPzp).
Prawa osób, których dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
- prawo sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane profilowaniu lub/i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Informacje o zbieranych danych osobowych Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy PZP oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.356.2022.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 5 szt. (plus 5 szt. w opcji) komputerów z systemem operacyjnym wraz z monitorami

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonego zakresu opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Z asortymentu określonego w opcji zamawiający będzie mógł skorzystać w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb lub uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części zostaną określone szczegółowo w powiadomieniu składanym przez zamawiającego.

Zamówienie realizowane będzie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowany zakres zamówienia) z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Szczegółowy zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz w zakresie zamówienia w opcji , określony został w opisie przedmiotu zamówienia.
Opcje w poszczególnych częściach zamówienia: Część 1 - 5 szt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną oceną w wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: RAM

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysk twardy SSD

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: BAPCo SYSmark 25

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 6 szt. (plus 4 szt. w opcji) notebooków z systemem operacyjnym

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonego zakresu opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Z asortymentu określonego w opcji zamawiający będzie mógł skorzystać w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb lub uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części zostaną określone szczegółowo w powiadomieniu składanym przez zamawiającego.

Zamówienie realizowane będzie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowany zakres zamówienia) z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Szczegółowy zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz w zakresie zamówienia w opcji , określony został w opisie przedmiotu zamówienia.
Opcje w poszczególnych częściach zamówienia: Część 2 - 4 szt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną oceną w wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: RAM

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysk twardy SSD

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: BAPCo SYSmark 25

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 licencji zbiorczej oprogramowania biurowego do zainstalowania na 11 (plus 9 w opcji) stanowiskach komputerowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonego zakresu opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Z asortymentu określonego w opcji zamawiający będzie mógł skorzystać w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb lub uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części zostaną określone szczegółowo w powiadomieniu składanym przez zamawiającego.

Zamówienie realizowane będzie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowany zakres zamówienia) z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Szczegółowy zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz w zakresie zamówienia w opcji , określony został w opisie przedmiotu zamówienia.
Opcje w poszczególnych częściach zamówienia: Cześć 3 - 9 szt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną oceną w wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 29 szt. (plus 10 szt. w opcji) monitorów

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonego zakresu opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Z asortymentu określonego w opcji zamawiający będzie mógł skorzystać w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb lub uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części zostaną określone szczegółowo w powiadomieniu składanym przez zamawiającego.

Zamówienie realizowane będzie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowany zakres zamówienia) z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Szczegółowy zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz w zakresie zamówienia w opcji , określony został w opisie przedmiotu zamówienia.
Opcje w poszczególnych częściach zamówienia: Cześć 4 - 10 szt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną oceną w wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp Wykonawca będzie żądał złożenia:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodności oferowanych przedmiotów z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany załącznik nr 2a do SWZ (Oświadczenie - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu) wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ odpowiednio dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Załącznik nr 2a do SWZ, dokumenty i oświadczenia wymienione w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 2a do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2 zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
2. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków i gdy podmiotowym środkiem dowodowym będzie oświadczenie, którego treść odpowiadać będzie zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 SWZ.
4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, tylko wówczas jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, Wykonawcy składają w formie elektronicznej, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej w zakresie i w sposób określony w § 13 SWZ.
6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okoliczności uzasadniające zmiany umowy, zostały określone w dokumentach zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

Zobacz inne

Prawo