Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opolnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437783/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891080291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 58

1.5.2.) Miejscowość: Opolnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsopolnica@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsopolnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66201ef4-6422-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328413/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://dpsopolnica.eu/index.php/bip

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.FK.261.1.2022JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem dostawy jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E tj. sprzedaż gazu wraz z usługą dystrybucji.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo.
3) Łączną szacunkowa ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru: 1.421.845 Kwh. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej szacunkowej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości (wartości) zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości szacunkowej, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) Punkty poboru gazu ziemnego (obiekty, do których będzie dostarczany gaz) zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.
5) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa na kompleksową dostawę gazu z Domem Pomocy Społecznej w Opolnicy dotycząca w/w punktów poboru.
6) Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Obecna umowa kompleksowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2022 r.
7) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej z wyjątkiem samego operatora) działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucji do punktów poboru.
8) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
9) Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu gazomierza.
10) Wykonawca odpowiedzialny będzie za rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.
11) Faktury VAT za wykonaną dostawę gazu ziemnego będą wystawione na Zamawiającego i przesyłane bezpośrednio na adres jednostki. Minimalny termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni.
12) Oświadczenie w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostanie przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy.
13) Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy.
14) Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 poz. 1158 z późn. zm. ), rozporządzanie rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549) oraz Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E(GZ-50) wg normy PN-C-04750 dostarczony za pomocą sieci gazowej).
15) W kontekście oceny powszechnej dostępności dostawy gazu należy wskazać, że dostawy tego typu są ustawowo reglamentowane tj. możliwości dystrybucji i obrotu gazem odnosi się jedynie do podmiotów posiadających odpowiednią koncesję, co nie wyklucza jego powszechnej dostępności na danym rynku. Koncesjonowanie nie ma na celu ograniczenia dostępności produktów lecz zapewnienie, że podmioty posiadające właściwą koncesje spełniają odpowiednie standardy i wymogi. Zakres standardów i wymogów dla Wykonawcy opisano w pkt. 14.
16) Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymacie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa gazowego, określonej w pkt. 14 jakości, dostarczonego z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu kto jest jego wytwórcą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunku:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust.2 Pzp)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 454 i art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki;
2) zmiany ceny jednostkowej brutto za paliwo gazowe, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3) zmiany stawek opłat dystrybucyjnych gazu ziemnego określonych i zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora.
4) zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy.
6) zmiany parametrów usługi dystrybucji;
7) zaistnienie okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
8) dodania nowego punktu poboru;
9) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego;
10) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia.
11) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniżenie kosztów realizacji zamówienia) lub takich które mogą mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron;
12) zmiany ilości punktów odbioru gazu np. w wyniku likwidacji punktu, zbycia nieruchomości, zmiany stanu prawnego punktu, zmiany w zakresie odbiorcy /płatnika/ oraz zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów;
13) innych uzasadnionych zmian z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy bez zmian cen jednostkowych;
14) zmiana Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
15) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP https://epuap.gov.pl i udostępnionego równiez na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo