Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zaskoczyn, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437805/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000961509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11

1.5.2.) Miejscowość: Zaskoczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-041

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 682-81-14

1.5.8.) Numer faksu: 58 682-81-14 wew. 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.sekretariat@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bba036fd-6425-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058895/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 . „Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ
nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domem Pomocy Społecznej
LEŚNY w Zaskoczynie, z siedzibą Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn. Pozostałe nasze dane kontaktowe to:
dps.sekretariat@powiat-gdanski.pl tel.58 682 81 14
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod
adresem e-mai: piotr@aszyk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia
dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający
z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata –
przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób
przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.281.3.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „LEŚNY” w Zaskoczynie. Budynek DPS zlokalizowany jest na działce nr 202 obręb Warcz 0018 Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa użytkowania. Zamówienie wykonywane będzie na podstawie:
1) Projektu budowlanego
2) Specyfikacji Technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych,
3) Przedmiaru robót
2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi:
• Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej dla drzwi wymienianych;
• Rozebranie okładziny posadzek z paneli laminowanych oraz listew cokołowych;
• Rozebranie izolacji termicznej, folii;
• Dostosowanie otworów drzwiowych do nowej stolarki;
• Wykonanie wylewki samopoziomującej;
• Uzupełninie tynków w pasie przycokołowym;
• Ułożenie wykładziny termozgrzewalnej PCV;
• Osadzenie nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki;
• Ułożenie listew cokołowych z PCV;
• Wykonanie gładzi gipsowych w pasie przycokołowym i dokonanie malowania w zakresie naprawczym;
• Dokonanie konserwacji posadzki PCV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów: 1) Cena brutto wykonania zamówienia (PK1) - waga 60 %, 2) Doświadczenie
zawodowe osób (PK2) - waga 30 %, 3) Okres gwarancji (PK3) - waga 10 %. Oferty będą oceniane
przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt
1) dla kryterium „Cena”- brutto wykonania zamówienia:
Sposób obliczenia:
Pk1= [CN / CR x 60% ] x 100
Pk1 - liczba punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium „Doświadczenie zawodowe osób”:
Sposób obliczenia:
a) Jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, która obejmie funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej polegające na realizacji co najmniej dwóch inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały wykonanie robót związanych z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy min. 1 pomieszczenia – oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, która obejmie funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej polegające na realizacji co najmniej trzech inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały wykonanie robót związanych z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy min. 1 pomieszczenia – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, która obejmie funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru branży elektrycznej polegające na realizacji co najmniej czterech inwestycji, które w swoim zakresie obejmowały wykonanie robót związanych z wykonaniem budowy, remontu lub przebudowy min. 1 pomieszczenia – oferta Wykonawcy otrzyma 30 pkt.
3) dla kryterium „Okres gwarancji”:
Sposób obliczenia:
Pk3 - W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający przyzna następującą punktację:
a) Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia czyli 36 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt
b) Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia ponad wymagane minimum (36 miesięcy), tj. na okres 48 miesięcy (dodatkowo 12 miesięcy) – oferta otrzyma 5 pkt
c) Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia ponad wymagane minimum (36 miesięcy), tj. na okres 60 miesiące (dodatkowo 24 miesiące) – oferta otrzyma 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
– dwie roboty budowlane, w ramach których wykonany został remont obejmujący swym zakresem m inn. prace tynkarskie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

2) Osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownik budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia
wstępnego, o którym mowa w Rozdziale IX. ust. 2 pkt 1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty (na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w
rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 SWZ). Wskazany 5-letni okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy
liczyć wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a), dotyczy tylko tych robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust.
2 pkt 2 SWZ).
2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych
środków.

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r., składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, wzakresie i w sposób określony w
przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy
Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w rozdziale X SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
należy załączyć do oferty. 6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz o którym mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1 lit a) SWZ, dotyczy tylko tych robót budowlanych,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2. Jeżeli zostanie wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przyczym termin, na jaki została
zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia. Wraz z ofertą należy złożyć: 5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowień Umowy:
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych niżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności:
a) konieczności zmian będących następstwem działania organów nadzorczo –kontrolnych,
b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy;
d) nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt
2;
e) przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, wystąpienie pandemii ), mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania robót;
2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obie Strony
umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest
niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Zmiana terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresuważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany osób wskazanych w §5 ust. 1 do
realizacji przedmiotu umowy na następujących warunkach:
1) z wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca nie
może dokonywać żadnych zmian swojego personelu zaangażowanego do realizacji Umowy,
2) w przypadkach uzasadnionych Zamawiający może żądać zmiany poszczególnych osób
wchodzących w skład personelu Wykonawcy zaangażowanego do realizacji Umowy,3) jeżeli z jakichkolwiek powodów
koniecznym stanie się zastąpienie jakiegokolwiek członka
personelu, Wykonawca zatrudni, za zgodą Zamawiającego, osobę o tych samych lub wyższych
kwalifikacjach, o których mowa w SWZ. Ewentualna odmowa zgody Zamawiającego na
zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawcę powinna zostać uzasadniona na piśmie,
4) jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek personelu został skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub na mocy którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej –
niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie przedstawiając
Zamawiającemu do akceptacji inną osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach,
5) w sytuacji przewidzianej powyżej Zamawiający dokona wymiany personelu na
zaproponowany przez Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia wymogi dotyczące jego
kwalifikacji,
6) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub
pośrednio z usunięcia lub wymiany personelu.
Pozostały warunki możliwości zmiany umowy zostały określone w § 17 ust. 6-19 Załącznika nr 6
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 21.11.2022r. o godz. 11.00 – zbiórka Wykonawców odbędzie się przed wejściem głównym do budynku DPS, Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres trzech miesięcy po jej zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 150 000,00 złotych (sto pięćdzisiąt tysięcy złotych 00/100).

Zobacz inne

Prawo