Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437907/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA TIG 141, MIG 131, MAG 136 WRAZ Z EGZAMINEM UMOŻLIWIAJĄCYM UZYSKANIE CERTYFIKATU ORAZ KSIĄŻECZKI
SPAWACZA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZiU nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221905655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-426

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583014208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu1.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu1.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA TIG 141, MIG 131, MAG 136 WRAZ Z EGZAMINEM UMOŻLIWIAJĄCYM UZYSKANIE CERTYFIKATU ORAZ KSIĄŻECZKI
SPAWACZA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-004a18e1-643a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013906/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Spawanie (MIG 131; TIG 141; MAG 136)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady
składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę,
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem 25 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZIU/7.3.1/GMZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza
Zadanie 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania MIG 131 (spoiny pachwinowe) wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza
Zadanie 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania MAG 136 (spoiny pachwinowe) stal czarna wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenia liczby
planowanych do przeszkolenia osób o maksymalnie 20% bez zwiększania liczby grup

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – liczba szkoleń/kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690);
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada Atest uprawniający do prowadzenia szkoleń wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Sieć Badawcza
Łukasiewicz.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie kursy/szkolenia grupowe (minimum 5 osób w grupie) tj.
kursy spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) – minimum 2 grupy; oraz
kursy spawania MIG 131 (spoiny pachwinowe) – minimum 2 grupy; oraz
kursy spawania MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna) – minimum 2 grupy;.
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę do każdego zadania (trenera/instruktora), która w okresie ostatnich trzech lat zrealizowała minimum 3 szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia tj.
zadanie 1 - kursy spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna)
zadanie 2 - kursy spawania MIG 131 (spoiny pachwinowe)
zadanie 3 - kursy spawania MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna)
Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do realizacji zamówienia jednej osoby do 3 (trzech) zadań, przy czym osoba ta musi spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. b.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) zrealizowanych w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 (dwa)
kursy/szkolenia grupowe (minimum 5 osób w grupie) o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia tj.
kursy spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) – minimum 2 grupy oraz
kursy spawania MIG 131 (spoiny pachwinowe) – minimum 2 grupy
oraz
kursy spawania MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna) – minimum 2 grupy, potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 8 ust 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo