Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437914/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej W Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 174

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-835

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 47 43 021

1.5.8.) Numer faksu: 77 457 23 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeumwsiopolskiej.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69131e5-6397-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073810/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
3) poczty elektronicznej sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
7.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7.6 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 7.10.
7.7 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz podany jest na pierwszej stronie SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWO.V.216.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są: Usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje rezygnację z części przedmiotu zamówienia w szczególności z imprez okolicznościowych, o których mowa w tabeli nr 2 w zał. nr 1 do umowy w sytuacjach niezależnych od stron umowy uniemożliwiających wykonanie tych zamówień.
Zamówienie podstawowe stanowi stała ochrona osób i mienia przez 12 miesięcy. Opcję stanowią 3 imprezy okolicznościowe, których Zamawiający może nie zrealizować.

Zgodnie z § 3 Projektowanych postanowień umowy ust. 1 pkt. 2:

W przypadku niemożności organizacji zaplanowanej imprezy, określonej w §1 ust. 3, część B, pkt. 1), 2), 3) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie wynikające z części II nie będzie należne w tej części, w której nie było wykonane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Procent osób, zaangażowanych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Procent osób, zaangażowanych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,
w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz
2) na podstawie art. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

5.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym posiadają tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie ochrony osób mienia zgodnie z ustawą
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1995) tj.: posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995).

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, każdy z konsorcjantów musi spełniać powyższy warunek.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum muszą łącznie jako konsorcjum (bez ograniczeń) spełnić powyższy warunek.


5.2.4 zdolności zawodowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze posiadają doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w należytym świadczeniu min. 1 usługi (jedna umowa) ochrony osób i mienia, o wartości tej usługi/umowy na min. 190 000,00 zł netto i trwającej przez 12 miesięcy.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, przynajmniej jeden
z konsorcjantów musi spełniać powyższy warunek lub wspólnie konsorcjum
w przypadku gdy to samo konsorcjum realizowało/realizuje wspólnie wykazaną usługę.

5.3 Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności zawodowej innych podmiotów:
5.3.1 Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe i/lub pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2 SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.3.4 Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądać, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.3.5 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.5.4 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór w zał. nr 5 do SWZ).

6.6 Podmioty zagraniczne: składają oświadczenia jak w punkcie 6.5.
6.7 W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
6.8 Forma dokumentów: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą:
6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
6.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.4 Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.5 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych tj.:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.5.1 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2021 poz. 1995).
6.5.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
6.5.3 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór w zał. nr 4 do SWZ)
UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień (umów) w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono bezpośrednio pod warunkami udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uwzględniono w zał. nr 6 do SWZ a w szczególności w § 13 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wpisanie 0% procent osób, zaangażowanych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oznacza odrzucenie oferty w związku z art. 95 ustawy PZP.
Zamawiający wymaga w SWZ w punkcie 15, że pracownicy wykonujący: bezpośrednie świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie mienia Zamawiającego będą w okresie wykonywania usług zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ta grupa pracowników stanowi % spośród wszystkich
pozostałych osób bezpośrednio zaangażowanych, z kadry Wykonawcy, do realizacji zamawiania, na rzecz Zamawiającego.
W interesie Wykonawcy jest obliczenie i podanie w ofercie ilości % osób zaangażowanych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie tylko samych pracowników wykonujących: bezpośrednie świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie mienia Zamawiającego.

z SWZ:
4.1 Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4.1 Planowane jest podpisanie umowy i przekazanie obiektu do ochrony w dniu roboczym w godzinach pracy administracji tj.: 30.12.2022 r. W związku zawartą obecnie umową do 31.12.2022 r. faktyczne wejście na obiekt zostanie dokonane w terminie i w porozumieniu Stron obecnej umowy i przyszłej, bez dublowania świadczeń przez Wykonawców.
Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym z okresem realizacji jak w punkcie 4.1 i tym samym w przypadku zawarcia umowy po 31.12.2022 r. przekazanie mienia do ochrony wraz zawarciem umowy nastąpi w dniu roboczym w czasie pracy administracji Zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo