Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Małobądz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438251/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) z oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski na rok 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356715074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 25

1.5.2.) Miejscowość: Małobądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-329

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326424808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gzos.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/gzoszswmalobadzu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) z oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski na rok 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99c6ba33-64b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000058/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) z oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski na rok 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/
Szczegółowe informacje o sposobie komunikacji znajdują się w rozdziale VII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ zwanej dalej
Platformą za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny Wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego
Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Za datę przekazania (wpływu) składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określa Rozdział XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - zgodne z art. 18 RODO, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.261.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) z oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
- posiadają decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych
o kodzie 190805 – w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.
- posiadają decyzję na wskazaną w formularzu ofertowym metodę zagospodarowania osadów
ściekowych o kodzie 190805 – w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki
dowodowe są składane na potwierdzenie:
a) braku podstaw wykluczenia;
b) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie
190805 – w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.
b) Decyzję na wskazaną w formularzu ofertowym metodę zagospodarowania osadów
ściekowych o kodzie 190805 – w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może ulec zmianie w wyniku:
- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług
- zmiany prognozowanej wielkości wytworzonego odpadu przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy po podpisaniu Umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT ze stawką podatku VAT obowiązującą wg prawa polskiego na dzień wystawienia faktury.
Zmiany umowy będą wymagały sporządzenia aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dokuemnty należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo