Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Węgliniec, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438492/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Węgliniec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgliniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821411

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Węgliniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-940

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wegliniec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438492

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00437027/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
a) dostawa i montaż kotła co wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji co, wraz z demontażem starego kotła i zezłomowaniem, oraz oddanie do eksploatacji kotła grzewczego centralnego ogrzewania na pellet o mocy 285kW, z podajnikiem na ok.1500-2000 kg,
b) dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania kotła oraz wymiany elementów instalacji hydraulicznej;
c) wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);
d) uruchomienie kotła i przeszkolenie pracownika w zakresie jego obsługi;
e) dostarczenie instrukcji obsługi kotła oraz kart gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót montażowych zgodnie ze sztuką, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP i przy udziale osób posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne.
4. W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie materiały fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji obejmującej: kocioł co wraz z osprzętem oraz wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
6. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim ustaleniu terminu z zarządcą.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa
b) przedmiary robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a).

Po zmianie:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
a) dostawa i montaż kotła co wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji co, wraz z demontażem starego kotła i zezłomowaniem, oraz oddanie do eksploatacji kotła grzewczego centralnego ogrzewania na pellet o mocy 285kW, z podajnikiem na ok.1500-2000 kg,
b) dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania kotła oraz wymiany elementów instalacji hydraulicznej;
c) wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);
d) uruchomienie kotła i przeszkolenie pracownika w zakresie jego obsługi;
e) dostarczenie instrukcji obsługi kotła oraz kart gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót montażowych zgodnie ze sztuką, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP i przy udziale osób posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne.
4. W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie materiały fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji obejmującej: kocioł co wraz z osprzętem na okres 24 miesięcy.
6. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim ustaleniu terminu z zarządcą.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa
b) przedmiary robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a).

Zobacz inne

Prawo