Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438665/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej w ramach organizowanej konferencji naukowej nt. „WSÓŁCZESNE TRENDY W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTRZE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.gik@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej w ramach organizowanej konferencji naukowej nt. „WSÓŁCZESNE TRENDY W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTRZE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f324e3-64c3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Pełne informacje na temat korespondencji i składania podpisu zawarte są w przedmiotowej SWZ w szczególności pkt 6 i 7 IDW

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, Z KTÓRĄ
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ OSOBY FIZYCZNE (ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM ZŁOŻONYM W
OFERCIE).
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można
skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z powyższym
postępowaniem;
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a
w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie
procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych dokumentach
składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych,
takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich
udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.
1.6. Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których zamawiający wyraźnie żąda lub
tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez wykonawcę;
- dalej za SWZ/numeracja za SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/GIK/78/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w ramach organizowanej konferencji naukowej
nt. „WSÓŁCZESNE TRENDY W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTRZE

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-08 do 2022-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Ocena ofert w ramach kryterium "cena" zostanie dokonana na podstawie wzoru:
PKTK1 = (Gmin/ Goferty) * 100 pkt
gdzie:
Goferty – cena oferty ocenianej
Gmin – najniższa cena spośród ofert ocenianych
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100,00 pkt.

18.2 Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ważnym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.
18.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną/najniższym kosztem.
18.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
18.5 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
18.6 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
18.7 W ofercie wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
18.8 Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na warunkach określonych w rozdziale IV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, Zamawiający wymaga dokumentów po-twierdzających, że wykonawca wykonał lub wykonuje, co najmniej 5 usług z obszaru przedmiotu zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał 5 zamówień na kompleksową obsługę cateringową każda na min. 50 osób oraz każda o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ilości osób, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, czy zostały wykonane należycie; Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykazania się doświadczeniem w zakresie obsługi takich jedno-stek jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, bufety i inne gdzie posiłki są organizowane jako wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
i oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także, zgodne z treścią formularzy zamieszczonych w Rozdziale II.2 i II.4 SWZ.
10.2. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
10.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
- dokumentu wskazanego w punkcie 9.2,
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1 w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
10.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 9.1, który zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże ten dokument oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność informacji w nim zawartych.
- numeracja za SWZ/dalej za SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji umowy:
1) na skutek zaistnienia ,,siły wyższej”, tj. zdarzenia o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy za-chowaniu należytej staranności, a wystąpienie którego skutkuje koniecznością zmiany terminu realizacji umowy. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamiesz-ki, strajki, ataki terrorystyczne. Za siłę wyższą uważa się również niemożność wyko-nania umowy przez którąkolwiek ze Stron wynikającą lub związaną z wprowadza-niem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu zorganizowania wyjazdu stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 oraz ich ewentualnych skutków,
2) na skutek informacji Zamawiającego, przekazanej Wykonawcy niezwłocznie po jej podjęciu, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawia-jącego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że niniejsza umowa nie prze-widuje konieczności zawierania aneksu w przypadku zaistnienia określonej podstawy prawnej jej zmiany.
3. Strony postanawiają, że w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji XVI Ogólnopol-skiej Konferencji Studentów Geodezji na formę online ze względu na okoliczności siły wyższej np. epidemii COVID-19 i braku potrzeby/możliwości realizacji usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający może zrezygnować z realizacji usługi poprzez wypowiedzenie umowy, a Wykonawca nie będzie miał roszczeń o realizację całości usług lub pozostałych do wykonania usług będących przedmiotem umowy. Taka zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy oraz wystarczające będzie powiadomienie Wykonawcy pocztą elektroniczną przez Zamawiającego o rezygnacji z realizacji usług, niezależnie od terminu, w którym Zamawiający wypowie umowę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo