Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białogard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438766/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Białogardzie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943120120

1.5.8.) Numer faksu: 943120180

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialogard.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Białogardzie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aaa13f6-6421-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Białogardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aaa13f6-6421-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale VIII i Rozdziale XI SWZ przedmiotowego postępowania. Maksymalny
rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazano w treści SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-26-80/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 442481,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Białogardzie w następujących lokalizacjach: ul. Lipowa 1 - 1A, ul. Wileńska 2, oraz ul. Bat. Chłopskich 6 w Świdwinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający na
podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
na podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Dotyczy to czynności wymienionych w Załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa minimalny gwarantowany zakres zamówienia na poziomie 70% jego wartości. Prawo opcji bedzie polegało na skorzystaniu z pozostałych 30% przedmiotu umowy, które stanowi zamówienie na doraźna – na wezwanie - ochronę osób i mienia – dotyczy wszystkich obiektów sądu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą składane przez Zamawiającego i realizowane przez Wykonawcę sukcesywanie w razie zaistnienia potrzeby.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ocenia oferty, sumując punkty uzyskane przez oferty w
poszczególnych kryteriach. Największa liczba punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą. Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w Rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – ilość pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie ochrony budynków biurowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który będzie
odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku
łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że wykonawcy są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 trwające co najmniej rok w ramach jednego kontraktu usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej publicznej*, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu i wynosiła co najmniej 200.000 zł (każda z nich).
Z uwagi na częstą praktykę zawierania kontraktów np. po dniu 1 stycznia a kończących się z ostatnim dniem roku Zamawiający uzna za kontrakt trwający co najmniej rok również kontrakty trwające krócej niż 12 miesięcy jednakże nie krócej niż 11 miesięcy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony w tym odpowiednią liczbę osób do nadzoru gwarantującą należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz zapewniającą możliwość podjęcia skutecznych działań w określonym czasie, niekaranych za przestępstwo umyślne, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić wspólnie.
c) wykaże, że posiada na terenie miasta Białogardu i Świdwina minimum po jednej grupie interwencyjnej wyposażonej w samochód, funkcjonującej tak, aby mogła podjąć działania na obiektach objętych ochroną elektroniczną i udzielić wsparcia pracownikom ochrony bezpośrednio realizującym zamówienie w czasie do 10 minut (grupy w składzie 2 pracowników ochrony posiadających licencje, wyposażonych w broń palną, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności radiowej).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać wspólnie.
d) dysponuje całodobową stacją monitorowania sygnałów, do której jest możliwość podłączenia elektronicznych systemów alarmowych Zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
W sytuacji, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, była ona realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach, której wykonano lub nadal są wykonywane usługi ochrony osób i mienia odpowiadające postawionemu warunkowi.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
Niedopuszczalne jest łączenie zamówień wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 1 zamówienie spełniające wymagania Zamawiającego.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z brzmieniem art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania postawionych w postępowaniu warunków udziału, zostanie pisemnie wezwany do złożenia w terminie co najmniej 5 dni od przesłania wezwania:
1. Odpisu aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
2. Odpisu aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN.
3. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany wykaz, jak i dowody muszą być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:
1) interaktywny Formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia (zamieszczony w
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”),
2) wypełnioną kalkulację usługi (poprzez przedstawienie kalkulacji usługi w szczególności koszty wynagrodzeń
pracowników, które nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie lub minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy oraz
uwzględniać koszty administracyjne i koszty nadzoru) według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ,
3) oświad. Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu stan. Zał. nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej
traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną),
4) oświad. Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświad. stanowi Zał.
nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków
udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru,
6) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 5 powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu,
członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a
także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do
reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną),
8) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 4 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
9) oświad. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświad. stanowi Zał.
nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
10) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wzór oświad. stanowi Zał. nr 7 do SWZ),
11) oświad. Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) – wzór oświad. stanowi Zał. nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Szczegóły dotyczące
sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie
opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy ulegną zmianie przepisy prawa powszechnego w zakresie:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszt realizacji Usługi określonej w § 2 Umowy, Strony dokonają
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie, w formie pisemnego aneksu.
2. Zmiany Umowy wskazane w ust.1 powyżej zostaną dokonane według następujących zasad:
a) zmiany Umowy wejdą w życie od dnia zmiany przepisów wskazanych w ust.1 lit. a-b,
b) w przypadku zmiany przepisów wskazanych w ust.1 lit. a wartość netto wynagrodzenia się nie zmieni, a określona w
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona według nowych przepisów,
c) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaka będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w związku z realizacją Usługi,
d) zmiany Umowy zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy
o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia,
e) Wykonawca we wniosku jest zobowiązany wykazać i udokumentować bezpośredni wpływ zmiany przepisów o których
mowa w ust. 1 lit. b na sumę wzrostu kosztów Wykonawcy.
f) Strony zobowiązują się zawrzeć stosowny aneks w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.
3. Poza przypadkami określonymi powyżej umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie Zamawiającemu ofert w niniejszym postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia (systemu) informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych pod nazwą e-Zamówienia, dostępnego na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo