Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438811/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160014251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prudnicka 35

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774387026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pbania@gckbiala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gckbiala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73d94951-64c8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00438231/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa opału na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gckbiala.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl (za pomocą formularzy do komunikacji), e-mail: pabnia@gckbiala.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się z a pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy miniportal (dedykowany formularz do komunikacji dostępny na e-puap oraz udostępniony przez miniportal. Pliki należy opatrzeć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalną formą komunikacji oprócz złożenia oferty jest również e-mail: pbania@gckbiala.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białej, ul. Prudnicka 36, 48 – 210 Biała, tel. 774387026, fax: 774387026, e-mail: pbania@gckbiala.pl.
Inspektorem ochrony danych osobowych w GCK Biała jest Pan Krzysztof Kranc, tel. 509 947 925, e – mail: poczta@krzysztofkranc.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane i UZP.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GCK.381.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawy sukcesywne opału - pellet ( 60 ton) do budynku gminnego Centrum Kultury w Białej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował zaoferowaną ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie co
najmniej jedną dostawę (rozumie się przez to wykonanie umowy długoterminowej), której przedmiotem było zrealizowanie dostaw opału, tożsamych z niniejszym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. (wzór wykazu zamawiający przekaże wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ wykonawca wraz z ofertą składa:
- oświadczenie z art.125 ust.1
jeżeli dotyczy:
-zobowiązanie podmiotu trzeciego,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-pełnomocnictwo,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, stosownie do art. 455 ust.1 pkt. 1 PZP dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, w zakresie określonym wprost w umowie, która stanowi złącznik w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenie oferty dostępnego na e-puap i udostępnionego na miniportalu. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniportal, epuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo