Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kórnik, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438916/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Kórnik

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.4.2.) Miejscowość: Kórnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www2.kornik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438916

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426069/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-12-31

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:

Po zmianie:
12

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto i Gmina Kórnik.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Po zmianie:
1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 następujących po sobie miesięcy, od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, sukcesywnie na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto i Gmina Kórnik.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Zobacz inne

Prawo