Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438944/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

1.3.) Oddział zamawiającego: GCUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365360218

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-426

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 506-51-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gcuw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27d341c0-64c3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002573/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/902a82b4-8ba6-4956-ab88-22acd4e9b865

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub poczty elektronicznej.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), a także przy użyciu poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lub ID postępowania). Zapisy w pkt 3 nie dotyczą składania ofert, które należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału 12 i 13
SWZ.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Maria Ruszkowska email:
m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl, tel. 58 506-51-20 w. 403.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi regulaminami i postępowania zgodnie z ich treścią.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pod adresem mailowym m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl (z wyłączeniem FORMULARZA OFERTY, który MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONY DO MINIPORTALU POPRZEZ FORMULARZ ZŁOŻENIA OFERTY).
9. Identyfikator postępowania dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): art. 13, ust. 1-2 oraz art. 14, ust. 1-2 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZP.231.66.2022.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1038225,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa prawna Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i placówek oświatowych.

4.2.5.) Wartość części: 614408,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie podstawowe obejmuje zadanie 1 od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2024 r, przy czym szacunkowa liczba roboczogodzin 1680.
2. Miesięczna szacunkowa ilość godzin wynosi 70 roboczogodzin.
3. Zamówienie opcjonalne obejmuje możliwość wydłużenia okresu realizacji Umowy w przypadku spraw prowadzonych na rzecz zamawiającego w okresie przekraczającym termin umowny, w wyniku realizowanych procedur, zadań, postępowań, których spodziewany termin zakończenia przekroczy rok 2024 w jednostkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 12 miesięcy;
3. Liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy jest podana wyłącznie orientacyjnie i należeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
4. Założenia do realizacji zamówienia opcjonalnego:
a) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w wyniku realizowanych procedur, zadań, postępowań, których spodziewany termin zakończenia przekroczy rok 2024. Rozszerzenie zamówienia polegać będzie na świadczeniu tożsamych usług i przedłużeniu Umowy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji Umowy na okres 12 miesięcy.
b) Czas trwania usługi podstawowej to 24 miesiące, a czas trwania opcji to 12 miesięcy licząc od zakończenia poprzedniej usługi. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, przedłużona umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy dla opcji.
c) Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty ).
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
e) Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej na 2 miesiące przed zakończeniem pierwotnego terminu realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 punktów
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 226 ustawy – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
1) zostaną złożone w terminie,
2) nie zostaną odrzucone,
3) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 Ustawy pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: łączne doświadczenie wyznaczonych do realizacji umowy osób

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa prawna Gdańskiego Centrum Informatycznego.

4.2.5.) Wartość części: 423816,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie podstawowe obejmuje zadanie 1 od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2024 r, przy czym szacunkowa liczba roboczogodzin 1440.
2. Miesięczna szacunkowa ilość godzin wynosi 60 roboczogodzin.
3. Zamówienie opcjonalne obejmuje możliwość wydłużenia okresu realizacji Umowy w przypadku spraw prowadzonych na rzecz zamawiającego w okresie przekraczającym termin umowny, w wyniku realizowanych procedur, zadań, postępowań, których spodziewany termin zakończenia przekroczy rok 2024 w jednostkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 12 miesięcy;
3. Liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy jest podana wyłącznie orientacyjnie i należeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
4. Założenia do realizacji zamówienia opcjonalnego:
a) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w wyniku realizowanych procedur, zadań, postępowań, których spodziewany termin zakończenia przekroczy rok 2024. Rozszerzenie zamówienia polegać będzie na świadczeniu tożsamych usług i przedłużeniu Umowy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji Umowy na okres 12 miesięcy.
b) Czas trwania usługi podstawowej to 24 miesiące, a czas trwania opcji to 12 miesięcy licząc od zakończenia poprzedniej usługi. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, przedłużona umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy dla opcji.
c) Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty ).
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
e) Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej na 2 miesiące przed zakończeniem pierwotnego terminu realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 punktów
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 226 ustawy – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
1) zostaną złożone w terminie,
2) nie zostaną odrzucone,
3) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 Ustawy pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy i osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Dla zadania nr 1
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN, zapewniającą objecie polisą trzech osób dedykowanych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca musi być ubezpieczonym z polisy;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:
d.1 WYKAZ MINIMUM 1 USŁUGI wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na świadczeniu przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy kompleksowej obsługi prawnej odrębnej od urzędu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) jednostki organizacyjnej wykonującej obsługę księgową i kadrową jednostek oświatowych (jednostki obsługującej), obejmującej:
d.1.1 obsługę prawną co najmniej 60 jednostek oświatowych oraz
d.1.2 minimum 10 przypadków reprezentowania jednostki oświatowej w postępowaniu przed sądem pracy oraz
d.1.3 minimum 1 przypadek występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu przed Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych/Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d.1.4 minimum 1 przypadek występowania w charakterze obrońcy przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym/Komisją Dyscyplinarną do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko nauczycielom,
wraz z załączeniem dowodów, czy powyższa usługa obejmująca podpunkty d.1.1 – d.1.4 została wykonana należycie, a jej wartość nie była mniejsza niż 200 000 zł brutto.

ORAZ
d.2 WYKAZ TRZECH OSÓB, które będą świadczyć obsługę prawną na rzecz zamawiającego (realizować umowę), posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego (lub uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej), przy czym dwie dedykowane osoby muszą posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, a jedna dedykowana osoba musi posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata lub wpisania prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, KTÓRE:
i. udzieliły łącznie co najmniej 35 porad prawnych, konsultacji prawnych lub opinii prawnych w formie pisemnej lub formie udokumentowanej na rzecz „jednostki obsługującej” w rozumieniu art. 10, ust. A, pkt 1) Ustawy o samorządzie gminnym, art. 6, ust. A, pkt 1) Ustawy o samorządzie powiatowym lub art. 8, ust. C, pkt 1) Ustawy o samorządzie województwa, lub jednostek obsługiwanych z zakresu Ustawy o samorządzie gminnym i/lub Ustawy o pracownikach samorządowych i/ i/lub Ustawy o finansów publicznych i/lub Ustawy o rachunkowości i/ i/lub dotyczących zagadnień związanych z Kartą Nauczyciela lub prawem oświatowym;

UWAGA! Zamawiający zastrzega, że każda ze wskazanych trzech osób musi posiadać doświadczenie w postaci udzielenia co najmniej 10 porad, o których mowa w podpunkcie „i”.
ii. Wymagana jest stałość osobowa obsługi w celu zapewnienia ciągłości działania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zastępowalności i zagwarantowania pełnej obsługi prawnej w powyżej określonym zakresie i prognozowanym wymiarze.

*UWAGA! Zamawiający za „jednostki obsługujące” rozumie podmioty określone art. 10, ust. A, pkt 1) Ustawy o samorządzie gminnym, art. 6, ust. A, pkt 1) Ustawy o samorządzie powiatowym lub art. 8, ust. C, pkt 1) Ustawy o samorządzie województwa, a także jednostki obsługiwane.

II. Dla zadania nr 2
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN, zapewniającą objęcie polisą dwóch osób dedykowanych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca musi być ubezpieczonym z polisy;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:

d.1 WYKAZ MINIMUM 2 ZAMÓWIEŃ* wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającego na obsłudze prawnej (lub usłudze doradztwa prawnego) podmiotu działającego w branży IT**, wraz z dostarczeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, w których:
d.1.1 co najmniej jedno zamówienie było realizowane:
i. przez okres minimum 15 miesięcy, średnio w wymiarze minimum 30 roboczogodzin miesięcznie (lub w całym okresie realizacji – min. 450 roboczogodzin) ORAZ
ii. w jego ramach Wykonawca przygotował lub opiniował minimum 15 umów zakupowych lub sprzedażowych z obszaru IT (usługi informatyczne lub dostawy sprzętu lub infrastruktury informatycznej) o łącznej wartości minimum 3 000 000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) ORAZ
iii. w jego ramach Wykonawca przygotował lub opiniował minimum 3 umowy z zakresu RODO,

d.1.2 co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego Wykonawca przygotował lub opiniował minimum jedną umowę, której przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego lub wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego, o wartości minimum 700 000 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto).
*Przez jedno zamówienie w każdym przypadku, o którym mowa powyżej w punktach i. – ii. należy rozumieć jedną umowę/ kontrakt. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zrealizował zamówienia, o których mowa powyżej w ramach jednego większego zamówienia o zakresie opisanym powyżej tj. w punktach i. – ii. przy czym zachowane muszą być wymagania właściwe dla każdego zamówienia (minimalna wartość brutto PLN, okres obowiązywania, przedmiot itd.) lub maksymalnie 4 oddzielnych.

** Przez podmiot działający w branży IT należy rozumieć podmiot bez względu na formę działalności (np. podmiot prawa handlowego, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową), który świadczy lub nabywa usługi wsparcia technicznego, asysty technicznej, konserwacji lub utrzymania systemów (lub programów lub aplikacji), usługi wdrożenia systemów (lub programów lub aplikacji), lub dostawy infrastruktury informatycznej, lub usługi mocy obliczeniowej, lub usługi transmisji danych.

d.2 WYKAZ DWÓCH OSÓB, które będą świadczyć obsługę prawną na rzecz zamawiającego (realizować umowę), posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego (lub uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej), przy czym obie dedykowane osoby muszą posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata lub wpisania prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ramach każdego z trzech składowych kryterium oceny ofert, o których mowa w Rozdziale 15, ust. I, pkt 2, ppkt „b” dotyczący „innych kryteriów”, Zamawiający wymaga, aby osoba, o której mowa w ramach danego kryterium była jedną z osób wymienioną w Wykazie dwóch osób – załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (realizowała przedmiot umowy w przypadku wyboru oferty wykonawcy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia, aktualnych na dzień składania w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnych z zakresem art. 108 ust. 1 Ustawy pzp. dotyczy obu części.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, które określa rozdział 6, ustępy: I lub/i II, z którego jednoznacznie będzie wynikać doświadczenie wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do wykazu osób stosuje się załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Do wykazu usług lub zamówień zamawiający nie określa wzoru. Dotyczy obu części.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z zapisami art. 58 i art. 59 ustawy pzp;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, w uzasadnionych przypadkach, możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne, w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron oraz wynagrodzenia. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
a) W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
b) Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
3. Każda ze stron umowy, w przypadkach określonych w ust 1 lit a), b) może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany umowy. We wniosku należy wskazać podstawę zmiany umowy, zawrzeć wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w szczególności przytoczenie przepisów prawa skutkujących koniecznością dokonania zmiany umowy oraz ich wpływ na treść postanowień umowy wraz z propozycją zmienianych postanowień umowy.
4. Zamawiający w przypadku zaakceptowania wniosku sporządza aneks do niniejszej umowy.
5. Szczegółowe warunki zmiany umowy określa załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia - wzór umowy (w wersji A oraz w wersji B).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo