Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439040/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO OPOLE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OPOLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 53141266800000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-015

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@um.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb2d5143-6420-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018272/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej Logintrade:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja /ustawowe.html;
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: pzp@um.opole.pl;
3. Wymagania techniczne w zakresie składania oferty:
a. Ofertę należy złożyć przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;
b. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;
c. Instrukcje dot. wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej dostępne pod linkiem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja /instrukcje.html;
4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z platformy zakupowej:
4.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a. Google Chrome 31
b. Mozilla Firefox 26
c. Opera 18
4.2. pozostałe wymagania techniczne:
a. dostęp do sieci Internet
b. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c. włączona obsługa JavaScript
d. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e. zainstalowany Acrobat Reader
f. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików - pdf.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy zakupowej, opisane zostały w regulaminie i instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą Urząd Miasta Opola Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola jest Pan Grzegorz Marcjasz, kontakt: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; -mail: iod@um.opole.pl. *;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr ZP.271.3.19.2022 o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia dofinansowywanego ze środków unijnych dane osobowe przechowywane będą bezterminowo;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Prawa;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, wykonanie remontu zejścia do węzła cieplnego w poziomie piwnic i studzienek (naświetli) piwnicznych na elewacji wschodniej budynku i sali gimnastycznej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 A oraz wykonanie instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy szkole.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna, którą wraz ze wzorem umowy Zamawiający zamieścił w formie plików do pobrania na stronie internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
1. zdolności technicznej i zawodowej, tj.
a. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości minimum 200 000 zł brutto każda obejmujące izolację ścian fundamentowych budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 100 000 zł każda obejmujące remont lub przebudowę* sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu; *przebudowa, remont – zgodnie z definicją w art. 3 pkt 7a i pkt 8 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.).
b. dysponują:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 18 miesięcy praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r., t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840),
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń;
2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową minimum 100 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólne z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
a. Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ.
b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.
2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podmiotu udostępniającego. Wzór zobowiązania załączono do SWZ.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z formularzem OFERTA PRZETARGOWA składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - w przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu OFERTA PRZETARGOWA adresu strony internetowej lub innej ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych z danymi rejestrowymi Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika; pełnomocnictwo obowiązkowe przypadku konsorcjum.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 455 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach:
2.1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności na jej zakres, termin;
2.2. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;
2.3. zmiany osób przewidzianych do kierowania lub nadzorowania robót wymienionych w ofercie;
2.4. wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, a mającej wpływ na jej realizację;
2.5. zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:
a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie realizacji zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót,
b) wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem będącym działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń, itp.), zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe, itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej, d) bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w oparciu o przepisy prawa lub umowy,
e) brakiem możliwości odbioru przedmiotu umowy w terminie przez Zamawiającego,
f) wystąpieniem sytuacji, o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);
2.6. wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
2.7. wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 457 ust. 1 i 458 ustawy PZP stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.
2.8. warunkiem zmiany Umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy oraz gdy Strony wyrażą na to zgodę. Strona wnosząca o dokonanie zmiany inicjuje zmianę pisemnie, podając:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) czas wykonywania umowy (jeśli wymaga),
d) wpływ zmiany na realizację umowy,
e) przedstawia propozycję aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Art. 7. 1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobacz inne

Prawo