Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sierpc, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439086/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Sierpc

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48(24)2758654

1.5.8.) Numer faksu: +48(24)2758633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.goszczycki@um.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sierpc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02871928-64c0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030669/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Sierpc (ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc) (Administrator) jako zamawiający. Kontakt z Administratorem: +48 24 275 86 86, info@sierpc.pl.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
[Szczegółowa klauzula informacyjna RODO została określona w Rozdziale XXIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego”.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu, obejmujący zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
b) Załącznik nr 8- dokumentacja fotograficzna do Programu Funkcjonalno-Użytkowego jak powyżej.
3. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
a) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;
b) wynikami badań i pomiarów własnych;
c) wynikami opracowań własnych.
4. Termin gwarancji:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady;
b) okres udzielonej gwarancji jakości będzie jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca będzie mógł zaoferować gwarancję w latach, na okres od 5 (gwarancja minimalna) do 7 (gwarancja maksymalna) lat.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu przez okres 5 (pięciu) lat.
6. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 1 robotnika budowlanego.
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności weryfikacyjnych i kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności Zamawiający uprawniony jest do:
a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. Z tytułu niespełnienia żądania określonego w ust. 7 lit. a, Zamawiający naliczy kary umowne, określone w § 7 ust. 1 pkt 9 Projektu Umowy.
9. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
10. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, o wartości zgodnej ze złożoną ofertą.
12. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
1) Cena (z VAT): 60%,
2) Gwarancja: 40%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

1) Kryterium nr 1: Cena (60%) „C”, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:
C= C_(min.)/C_o ×100 pkt= ...pkt,gdzie:
Cmin. – cena oferty najtańszej (brutto)
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)

2) Kryterium nr 2: Gwarancja (40%).
Kryterium „Gwarancja” G- będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 5 lat.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 7 lat.
Termin gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
5 lat – 0 punktów;
6 lat - 50 punktów;
7 lat - 100 punktów;
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Gwarancja”, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną, tj. 5 lat i przyzna 0 pkt. W przedmiotowym kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P=C ×60% +G ×40%= ...pkt,gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
4. Łączna suma punktów przyznanych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością pozwalającą na wybór oferty o największej liczbie punków, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na cały przedmiot zamówienia, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą łączną sumę punków.
6. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga:
a) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) aby Wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości nie niższej niż
70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
c) aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. b- c musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- co najmniej jedna osoba;
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty (tj. Formularza oferty) Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:
1) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 1a.
2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a.
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Inne dokumenty dołączane do Formularza oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 złotych.
[Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWZ składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 pkt 2 SWZ składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(na oddzielnym formularzu) lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego
z Wykonawców osobno.
2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, natomiast warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 4 lit. b- c SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
[Rodzaje i zakresy zmian zostały określone w § 11 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zobacz inne

Prawo