Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439117/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wycinki drzew, wykonania korekty korony drzewa i nasadzenia drzew zastępczych na terenie województwa wielkopolskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fredry12

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-701

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zadania wynikające z polityki państwa w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wycinki drzew, wykonania korekty korony drzewa i nasadzenia drzew zastępczych na terenie województwa wielkopolskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d99b247-64bc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011058/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wycinka drzew z jednoczesnym wykonaniem pielęgnacji i nasadzeń zastępczych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdES lub ASIC (zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty podpisów: PAdES.
4. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml lub .pdf i w takim formacie należy przesyłać je do zamawiającego, za wyjątkiem formularza ofertowego i cenowego (jeśli jest wymagany), który/które należy przesłać do Zamawiającego w formacie .pdf
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy https://kowr.eb2b.com.pl/
6. Szczegółowe informacje związane wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w Dziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POZ.WOP.260.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wycinki drzew, wykonania korekty korony drzewa i nasadzenia drzew zastępczych na terenie województwa wielkopolskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonali lub wykonują ( przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy) co najmniej jedną usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie umowy)
polegającą na wykonywaniu usługi z zakresu wycinki drzew i pozyskania drewna w lasach oraz wycinki i pielęgnacji drzew w
parkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej 250 000,00 zł brutto łącznie oraz załączą dowody, że
usługi te zostały wykonane należycie
UWAGA:
Jeżeli dokument przedstawiony przez Wykonawcę zawierał będzie wartości wyrażone w walucie innej niż PLN, dla oceny
spełnienia ww. warunku, Zamawiający przyjmie do przeliczenia średni kurs PLN w stosunku do danej waluty ogłaszany
przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu, a jeżeli w tym dniu nie
publikowano kursu tej waluty - według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, wykonawca
winien wykazać, że do chwili składania ofert wartość wykonywanej usługi wynosi nie mniej niż 250 000,00 zł brutto. W spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców, tj. warunek będzie spełniony, gdy co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę, o której mowa
powyżej.
Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu usług załącznik nr 5 do SWZ oraz załączonych
dowodów, poświadczających, czy usługi te zostały wykonane należycie.
b) dysponują następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
- dysponują minimum 5 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w
innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
- dysponują minimum 1 osobą, która spełnia wymagania kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi albo
samodzielnego ich wykonywania zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- dysponują minimum 1 osobą, która posiada uprawnienia „Inspektora nadzoru terenów zieleni”
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie
posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla
potrzeb realizacji umowy.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
c) dysponują min. 1 szt. ciągnika przystosowanego do zrywki drewna nasiębiernej np.: Forwarder oraz rębakiem lub
mulczerem.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu urządzeń posiadanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w Dziale VII.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy, sporządzanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)
spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wykazu osób,
skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, celem potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku
udziału w postepowaniu, o którym mowa w Dziale VI pkt. 8 SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wykaz usług
wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór
wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5) spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz
urządzeń w zakresie niezbędnym do wykazania, że wykonawca będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia i zawierać wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie okoliczności o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
7. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający, działając zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:
2.1. Zmiana osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach:
a) choroby lub innych zdarzeń losowych osób,
b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,
c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
W przypadku braku możliwości świadczenia funkcji przez osobę wskazaną w wykazie, których nie można było przewidzieć, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia osoby na zastępstwo, przy czym osoba ta musi mieć kwalifikacje nie niższe niż wymienione odpowiednio w Dziale VI pkt 8 lit b) SWZ. Zmiana osoby wymaga każdorazowo akceptacji i Zamawiającego.
2.2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi:
a) klęski żywiołowe,
b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie usługi,
2.3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub treścią umowy.
2.4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana działaniem lub brak działania osób a uniemożliwiające wykonanie usługi.
3. Pozostałe zmiany
3.1. Zmiana danych stron umowy związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana adresu.
4. W przypadku wystąpienia którychkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 2.2, 2.3, 2.4. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Ciężar udowodnienia faktu, w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w pkt. 3. strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie pisemnie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowana
terminu realizacji zamówienia w przedziale odpowiednio: od 15 do 25 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Zobacz inne

Prawo