Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439165/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Teatr Łaźnia Nowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Teatr Łaźnia Nowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900883

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: os. Szkolne 25

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laznianowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznianowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439165

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00429548/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:00

Po zmianie:
2022-11-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:30

Po zmianie:
2022-11-18 10:30

Zobacz inne

Prawo