Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wicko, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439257/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Wicko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wicko w okresie od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wicko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979772

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słupska 9

1.4.2.) Miejscowość: Wicko

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-352

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wicko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wicko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439257

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433676/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Żarnowska dz. nr 60, 61, 336/4, w obrębie geodezyjnym Żarnowska o długości ok. 2,37 km.
Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- przygotowanie podłoża,
- roboty ziemne,
- budowę nawierzchni ścieżek,
- wykonanie poboczy,
- wymiana istniejącego przepustu,
- wykonanie oznakowania pionowego
Projekt będący załącznikiem do SWZ obejmuje całość zadania inwestycyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikację techniczne oraz przedmiar robót wraz z planem sytuacyjnym- stanowiące załącznik Nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni z kruszywa łamanego.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wicko w okresie od
01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:
Usuwanie i obróbka odpadów,Usługi wywozu odpadów,Usługi transportu odpadów,Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne,Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Po zmianie:
Usuwanie i obróbka odpadów,Usługi wywozu odpadów,Usługi transportu odpadów,Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne,Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,Usługi recyklingu odpadów,Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Zobacz inne

Prawo