Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439309/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości na 2023 rok..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930090240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Weigla 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-981

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 261-660-604

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@4wsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości na 2023 rok..

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fe8cb13-64c1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010075/63/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZENIA I OBSŁUGI SZPITALA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców"
2. Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIII SWZ.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej - platformy zakupowej „openNexus”
https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,-
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. -
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@4wsk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.80.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamacyjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za opóźnienia w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 2 (dwóch) dostaw odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości (lub dostaw o podobnych charakterze) o wartości minimum 195.000,00 zł. brutto każda (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) lub 1 (jednej) dostawy odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości (lub dostaw o podobnych charakterze) o wartości minimum 390.000,00 zł. brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw materiałów w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, np. min. 2 referencje na kwotę: 195.000,00 zł. brutto każda lub 1 (jednej) dostawy odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości (lub dostaw o podobnych charakterze) o wartości minimum 390.000,00 zł. brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.1 Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P – 84525:1998 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG
a) (Odzież medyczna – kategoria I) wystawiony przez np. Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (PCB i C) lub przez niezależną, akredytowaną jednostkę jak np. Instytut Włókiennictwa – dotyczy poz. 1 – 11
b) Certyfikat zgodności z Polską Normą na zastosowaną w odzieży tkaninę
- pkt 4.2 normy PN-EN ISO 13688:2013 – 12 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne” w zakresie zawartości amin rakotwórczych, wartości pH, odporności wybarwień na pot;
- tabelę 2 normy PN-P84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania robocze” (z wyłączeniem przepuszczalności powietrza);
1.2 Karty technicznej tkanin zawierającej jej parametry - a w szczególności wymienione w SWZ, użyte do produkcji odzieży - wystawionej przez producenta tkanin z opisem, do uszycia której odzieży tkanina będzie przeznaczona;
1.3 Oświadczenie Wykonawcy o zgodności z Polską Normą PN-P 84525:1998 pkt. 2.3.2.4 i 2.3.2.5 na zastosowane w odzieży guziki (wzór Załącznik nr 4 do SWZ);
1.4 Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 w II klasie produktów (wyroby tekstylne, których duża część powierzchni znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą) ważny na dzień otwarcia ofert – wystawiony w oryginale przez Instytut Włókiennictwa lub Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne Stowarzyszenia Oeko-Tex dla tej procedury – świadczący o przyjazności tkaniny dla skóry oraz że nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych m. in. pestycydów, chloro-fenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azotowych i ekstrahowanych metali ciężkich lub równoważny – który potwierdza wszystkie normy Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100
1.5 Oświadczenie, że tabele rozmiarowe stosowane w firmie Wykonawcy są zgodne z normą PN-EN 13402-3:2017-11 (wzór Załącznik nr 5 do SWZ)
1.6 Profesjonalnego katalogu odzieży, gdzie odzież zaprezentowana jest na modelach dla wszystkich pozycji z ich zaznaczeniem zakreślaczem oraz opisem, których pozycji oferta dotyczy. Należy zaproponować minimum po dwa wzory odzieży dla każdej pozycji za wyjątkiem pozycji 10 – 11, dla których Zamawiający wymaga po jednym wzorze i pozycji 12 – 16, dla których Zamawiający nie wymaga wzorów.
Uwagi dot. katalogu:
o Nie dopuszcza się rysunków technicznych, zdjęć, kserokopii i wydruków komputerowych proponowanej odzieży;
o Odzież ma być przedstawiona w katalogu wyraźnie, w kolorze, dając możliwość porównania i sprawdzenia prezentowanej odzieży z opisem SWZ;
o Zamawiający na podstawie katalogu oceni n/w parametry wizualne:
- sposób zapinania bluz,
- rozmieszczenie i ilość kieszeni,
- sposób wykończenia przy szyi (z kołnierzykiem, bez kołnierzyka),
- wykończenie lamówkami kieszonek i rękawów.
o Katalog powinien wyraźnie przedstawiać przedmiot zamówienia pozwalając na łatwą i nie budzącą wątpliwości identyfikację proponowanych wzorów odzieży i ich parametrów określonych w SWZ.
1.7 Zamawiający dopuszcza takie same wzory odzieży dla pozycji 1 i 3; 2 i 4; 5 i 6; 7 i 22; dla pozycji 8, 17,18, 19 oraz dla pozycji 9 i 20.
1.8 Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby będą spełniały wymagania dla odzieży opisanej w SWZ w zakresie opisu technicznego wykonania odzieży (jakość szwów, ściegów, zespoleń, podwinięć, obrzuceń, guzików) – wzór Załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1.700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zakresu umowy na podstawie przesłanek wymienionych w art. 455 PZP.
2. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 455 PZP zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
1) Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy obowiązuje z mocy prawa.
3) W przypadku niewykorzystania wartości umowy zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia.
4) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.
4. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy (nie dłużej niż o 6 m-cy) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym
mowa w Załączniku nr 3 do SWZ może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. Waloryzacja o której mowa w pkt 4 nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona
waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w pkt 4 obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia,
obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
8. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) – dalej RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo