Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pełczyce, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439479/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PEŁCZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PEŁCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Bursztynowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Pełczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-260

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957685038

1.5.8.) Numer faksu: 957685118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@pelczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66d64549-64da-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@pelczyce.pl lub przetargi@pelczyce.pl,
przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza
składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i
innych dokumentów zamówienia;
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie
brana pod uwagę,
3) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem
osobistym). 2) W celu złożenia oferty wykonawca nie musi lecz może założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca
rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3) Przeglądanie i pobieranie
publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego
dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek
Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce reprezentowany przez Burmistrza Pełczyc Inspektorem ochrony
danych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach jest SOFTmar Joanna Marczewska, e-mail:
iod.stargard@gmail.com
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w
Pełczycach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek
prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy
prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku
przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może
polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych
poprzez sieci i systemy administratora.
2. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w
zależności od realizowanych zadań.
3. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające nazlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
5. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9
ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane przez Administratora są
niezgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu
na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce. Zakres inwestycji obejmuje:

A) budowę zadaszenia trybun, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę szatni sportowej oraz zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy oraz budka dla spikera i zawod.) - teren przy stadionie sportowym w Pełczycach (działki nr 340/1, 341/4 i 328 obr. 0009 Pełczyce);

B) rozbudowę i przebudowę zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (tj. boiska) oraz przebudowę trybun wraz z ich cz. rozbiórką przy Szkole Podstawowej w Pełczycach oraz zakup i posadowienie siedzisk przy boisku w Nadarzynie;

C) modernizację nawierzchni boisk wielofunkcyjnych w gminie Pełczyce;

D) rozbiórkę budynków zaplecza sportowego w złym stanie technicznym i budowę budynków gospodarczych pod potrzeby trzech obiektów sportowych wraz z remontem budynku gospodarczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261410-1 - Izolowanie dachu

45262210-6 - Fundamentowanie

45262620-3 - Ściany nośne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tzn. robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym związanych z przebudową/rozbudową budynku, budową trybun, zadaszenia trybun, zagospodarowaniem terenu, renowacją boisk, a także związanych z bezpieczeństwem prowadzenia prac, o wartości do 30% zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+GR i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować:
a) minimum jedną osobą Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalających na kierowanie robotami obejmującymi przedmiot niniejszego zamówienia, lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.). Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.
b) minimum jedną osobą Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pozwalających na kierowanie robotami obejmującymi przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalających na kierowanie robotami obejmującymi przedmiot niniejszego zamówienia, lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.). Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w ww. specjalności.
c) minimum jedną osobą Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalających na kierowanie robotami obejmującymi przedmiot niniejszego zamówienia, lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.). Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w ww. specjalności.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. wadium należy wpłacić jednorazowo.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Pełczycach, nr 72 8355 0009 0098 0214 2000 0006 z adnotacją „wadium w przetargu RIP.271.22.2022”;
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu;
wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Pełczyce, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
8. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą
elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających
się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem
osobistym), przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika
Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw
wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Z uwagi
na limit znaków zamawiający nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu rodzaju i zakresu
zmian oraz warunków ich wprowadzenia. Rodzaj i zakres oraz warunki wprowadzenia zmian
znajdują się w dokumentach postępowania, tj. w załączniku nr 2 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo