Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439659/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby Nadleśnictwa Opole – II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530613130

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Groszowicka 10

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-517

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774540541

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: opole@katowice.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole.katowice.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439659

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433554/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami Pzp.
2) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru oferty:
C - cena oferty (waga 60%)
G - gwarancja (waga 40%)
3) Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P=C + G
4) Sposób oceny oferty w kryterium „Cena oferty”:
C = (najniższa cena spośród badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
5) W kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna 40 punktów odpowiadające 40% ogólnej ocenie oferty.
Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:
G - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 pkt. w przypadku udzielenia 6 letniej (72 miesiące) gwarancji na dostarczony pojazd

Po zmianie:
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami Pzp.
2) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru oferty:
C - cena oferty (waga 60%)
G - gwarancja (waga 40%)
3) Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P=C + G
4) Sposób oceny oferty w kryterium „Cena oferty”:
C = (najniższa cena spośród badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
5) W kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna 40 punktów odpowiadające 40% ogólnej ocenie oferty.
Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:
G - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 pkt. w przypadku udzielenia 4 letniej (48 miesięcy) gwarancji na dostarczony pojazd

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:00

Po zmianie:
2022-11-24 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo