Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sokółka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439948/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667308

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Torowa 12

1.4.2.) Miejscowość: Sokółka

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 85 711 89 09; 85 711 89 10

1.4.8.) Numer faksu: 85 711 22 29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sokolka.com

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi oraz przeprowadzanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach będących własnością Powiatu Sokólskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439948

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00420025/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:00

Po zmianie:
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:30

Po zmianie:
2022-11-21 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-19

Zobacz inne

Prawo