Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świebodzin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440032/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Świebodzin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – ODCINEK I,
w ramach zadania pn. „Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świebodzin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770534

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynkowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.swiebodzin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swiebodzin.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440032

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00422068/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00012521/10/P

Po zmianie:
2022/BZP 00012521/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:30

Po zmianie:
2022-11-21 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-20

Zobacz inne

Prawo