Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Moszczenica, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440101/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MOSZCZENICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.5.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-628fdcbc-64ca-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042121/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 „Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: gmina@gminamoszczenica.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) w następujący sposób:
1) miniPortal przez ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal formularza dostępnego na ePUAP („Formularz do komunikacji”)
2) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP („Formularz do komunikacji”)
3) poczta elektroniczna: gmina@gminamoszczenica.eu
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP, dzięki czemu Wykonawca ma dostęp do formularzy: „złożenia”, „zmiany”, „wycofania oferty lub wniosku” oraz „formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu, dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem wyżej wymienionego Formularza do komunikacji jako „Załącznik”. Z wyłączeniem „składania”, „zmiany” lub „wycofania” ofert, Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdz. VIII ust. 2 pkt 3) adres poczty elektronicznej.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych: *.doc, *.docx, *.pdf.
6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L nr 119, str. 1 ze zm.; dalej: „RODO”) Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenia, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@gminamoszczenica.eu.
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym został Magdalena Waligóra. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@cbi24.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
2. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) – w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.),
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 i art. 74 ust. 1 p.z.p., a także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako administrator danych osobowych użytkowników platformy e-zamówienia, na której Gmina Moszczenica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
4. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Gminie Moszczenica. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania i załącznikach do niego będą przechowywane – zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.271.95.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowo-doradczych, polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Gminy Moszczenica oraz pobudzenia aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy Moszczenica w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych.
2. Do obowiązków Wykonawcy wyłonionego w ramach prowadzonego postępowania jest podjęcie wszystkich możliwych i dozwolonych prawem działań mających wpływ na skuteczne zwiększenie wpływów między innymi z tytułu podatku od środków transportowych w trakcie trwania umowy:
1) pobudzanie aktywności przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie transportu,
2) promocja terenów i walorów inwestycyjnych (w tym otoczenia podatkowego) Gminy Moszczenica przez:
a) uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach, spotkaniach biznesowych i aktywność w Internecie,
b) docieranie do przedsiębiorców za pomocą kampanii telefonicznych, mailingowych, kolportaż ulotek i materiałów marketingowych, umieszczenie tablic informacyjnych w lokalizacjach o zwiększonym ruchu pojazdów oraz aktywne działania w mediach społecznościowych,
c) współpraca przy organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczości w Gminie Moszczenica,
d) przekazywanie aktualnych informacji w celu zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Moszczenica, zawierającej niezbędne informacje dla rozwoju przedsiębiorczości, informacje o firmach z terenu Gminy Moszczenica, ulgach dla przedsiębiorców, itp.
3) pozyskiwanie nowych przedsiębiorców na terenie Gminy Moszczenica, w szczególności przez pomoc merytoryczną w zakładaniu na terenie Gminy Moszczenica ich siedzib, oddziałów, filii, itd. przedsiębiorstw a w szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest utworzenie i utrzymanie najpóźniej od dnia 1 stycznia 2023 r. do końca trwania umowy bazy eksploatacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Moszczenica z minimum 10 miejscami postojowymi, umożliwiającej przeprowadzenie kompleksowego procesu rejestracji przedsiębiorcy planującego prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Moszczenica w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2022., poz.209) wprowadzającej od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązek posiadania bazy eksploatacyjnej.
4) doradztwo na rzecz przedsiębiorców istniejących oraz nowopowstających na terenie Gminy Moszczenica w następującym zakresie:
a) ubezpieczeń społecznych,
b) możliwości finansowania biznesu,
c) leasingu itp.
d) ubezpieczeń dotyczących przedsiębiorców,
e) wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych,
f) wymaganych ustawą z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 166) załącznikach,
g) zakresu zasad rejestracji podatku od towarów i usług,
h) form opodatkowania w ramach podatku dochodowego,
i) form opodatkowania w ramach podatków lokalnych,
j) procedurze nadania numeru REGON,
5) udostępniania materiałów informacyjnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatków, itp.
6) udostępnianie ofert pracy w nowozarejestrowanych przedsiębiorstwach,
7) promowanie w Internecie nowozarejestrowanych przedsiębiorstw,
8) kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju Gminy Moszczenica,
9) tworzenie warunków i możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
10) wdrażania innowacyjnych form kontaktu na linii przedsiębiorca-samorząd,
11) ułatwianiu nawiązywania kontaktów między samorządem a środowiskiem biznesowym,
12) współpraca z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego raz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, mająca na celu bieżący monitoring potrzeb podmiotów zewnętrznych oraz Gminy Moszczenica w zakresie lokalizacji inwestycji oraz obsługę inwestorów i świadczenie im wsparcia, w tym również w fazie przygotowawczej oraz po realizacji decyzji inwestycyjnych,
13) współpraca z przedsiębiorcami oraz władzami gminy na etapie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Moszczenica

4.2.6.) Główny kod CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75112000-4 - Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej

79221000-9 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert, zgodnie z rozdz. XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za sukces (S)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie (D)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana kwota (G )

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie bazy eksploatacyjnej (B)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp, 109 ust.1 ustawy Pzp, art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. z 2022 r. poz.503) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4) p.z.p. dotyczącego wymagania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia w postaci posiadania przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzech zamówień polegających na świadczeniu usług doradczych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o wartości min. 200 000 zł. Jeżeli usługi świadczone przez Wykonawcę były częścią większego zamówienia, to wartość usług świadczonych przez Wykonawcę musi być nie mniejsza niż 200 000 zł.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 2 będzie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże posiadanie wymaganego doświadczenia.
4. W przypadku zamówień rozliczanych w innej walucie niż złoty polski (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ w sposób i za pomocą środków dowodowych określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1) Wypełniony formularz ofertowy zał.nr 1 do SWZ
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika),
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające wykaz usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt VI ust. 2 SWZ.
2) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami.
3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez opatrzenie podpisem elektronicznym) elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1) Wypełniony formularz ofertowy zał.nr 1 do SWZ
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika),
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające wykaz usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt VI ust. 2 SWZ.
2) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami.
3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez opatrzenie podpisem elektronicznym) elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W Takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia (rozdz. VI ust. 2 SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 oraz ust. 9 SWZ składa dowolny Wykonawca (lub dowolni Wykonawcy), wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.
4. Wykonawca może - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. W razie polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415, dalej: „rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych”) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452, dalej: „rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji”).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki jej zmiany, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Projekt umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich rodzaj i zakres, w szczególności możliwość i zakres zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, oraz warunki wprowadzenia zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl 1.Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal Epuap- dostępnego pod adresem -https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zakres i charakter zamówienia wykluczają jego podział na części z przyczyn technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia z reguły jest przedmiotem zainteresowania oraz jest możliwe do zrealizowania przez przedsiębiorców stanowiących małe lub średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.

Zobacz inne

Prawo