Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440120/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa dwóch samochodów na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Spółdzielczości Pracy 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-147

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lublin.piw@wiw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.piw.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

WETERYNARIA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa dwóch samochodów na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fc90983-64d1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00420660/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup 2 szt. szmochodów na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piwlublin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie się komunikował za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://piwlublin.ezamawiajacy.pl/ w zakładce: „Korespondencja

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
− Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
− Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
− Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
− Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie:
https://piwlublin.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
2) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
• podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
• kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
• jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin, e-mail: lublin.piw@wiw.lublin.pl, tel.: 81 748 37 48.
􀀀 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie za pomocą adresu: lublin.piw@wiw.lublin.pl.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1719 z późn. zm.);
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z
środków UE;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan: −
- zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać
zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
- zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
- zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Państwu:
􀀀 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Fk.a.330.3.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I część- Zakup i dostawa samochodu osobowego typu Pick-up lub SUV 4x4 – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1A do SWZ.
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.
2) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od
pon. do pt. w godzinach 7-15.
3) Wykonawca zapewni serwis samochodów stanowiących przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę
posiadającą autoryzację producenta. Odległość do punktu serwisowego nie więcej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia w cenie oferty pakiet ubezpieczeń: OC, AC,NNW, Assistance (również na
Europę) na okres 12 miesięcy (1 roku ).
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
umowy potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu bez zastrzeżeń.
5) Dostawa wraz z samochodami dokumentów w języku polskim:
a) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów samochodów, niezbędnych do
rejestracji pojazdów we właściwym organie komunikacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przed datą wydania
samochodu (m.in. wyciąg świadectwa homologacji samochodu i inne dokumenty wymagane przy rejestracji samochodów w
Polsce w dacie dostawy),
b) dokumenty gwarancyjne samochodów, wykaz Autoryzowanych Stacji Serwisowych samochodów na terenie Polski i za
granicą,
c) instrukcję obsługi samochodów,
d) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta.
e) harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
6) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych,
konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
7) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A lub B) do SWZ.
8) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu następujących gwarancji jakości
a) minimum 24 miesiące gwarancji ogólnej na samochód, w tym na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (m.in.
zawieszenie) bez limitu kilometrów (zgodnie ze złożoną ofertą)
Gwarancja w powyższym zakresie stanowi kryterium oceny ofert.
Liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zakres gwarancji, uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A lub B) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 40%= 40 pkt.
2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/ cena brutto oferty badanej
x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości ogólnej na samochód, w tym na silnik i
wszystkie podzespoły mechaniczne (m.in. zawieszenie) bez limitu kilometrów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za
długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca wskaże
okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji
to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące i w takiej sytuacji Wykonawca
nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 24 miesiące-35 miesięcy 0 pkt
 36 miesięcy-47 miesięcy 20 pkt
 48-60 miesięcy 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na
podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część – Zakup i dostawa samochodu osobowego lub SUV/terenowy – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1B do SWZ.
Postanowienia wspólne dla obu części:
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.
2) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od
pon. do pt. w godzinach 7-15.
3) Wykonawca zapewni serwis samochodów stanowiących przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę
posiadającą autoryzację producenta. Odległość do punktu serwisowego nie więcej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia w cenie oferty pakiet ubezpieczeń: OC, AC,NNW, Assistance (również na
Europę) na okres 12 miesięcy (1 roku ).
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
umowy potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu bez zastrzeżeń.
5) Dostawa wraz z samochodami dokumentów w języku polskim:
a) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów samochodów, niezbędnych do rejestracji pojazdów we właściwym organie komunikacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przed datą wydania samochodu (m.in. wyciąg świadectwa homologacji samochodu i inne dokumenty wymagane przy rejestracji samochodów w
Polsce w dacie dostawy),
b) dokumenty gwarancyjne samochodów, wykaz Autoryzowanych Stacji Serwisowych samochodów na terenie Polski i za
granicą,
c) instrukcję obsługi samochodów,
d) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta.
e) harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
6) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych,
konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
7) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A lub B) do SWZ.
8) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu następujących gwarancji jakości
a) minimum 24 miesiące gwarancji ogólnej na samochód, w tym na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (m.in.
zawieszenie) bez limitu kilometrów (zgodnie ze złożoną ofertą)
Gwarancja w powyższym zakresie stanowi kryterium oceny ofert. Liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zakres gwarancji, uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta określono we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 (A lub B) do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 40%= 40 pkt.
2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/ cena brutto oferty badanej
x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości ogólnej na samochód, w tym na silnik i
wszystkie podzespoły mechaniczne (m.in. zawieszenie) bez limitu kilometrów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za
długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca wskaże
okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji
to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące i w takiej sytuacji Wykonawca
nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 24 miesiące-35 miesięcy 0 pkt
 36 miesięcy-47 miesięcy 20 pkt
 48-60 miesięcy 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na
podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
W zakresie części I:
1) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A
do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów
zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY
OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Uwaga:
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest
zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko
wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w
wyznaczonym terminie, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne. Uzupełnieniu będzie podlegać specyfikacja techniczna (załącznik nr 1A do SWZ).
Wezwanie nie ma zastosowania jeżeli, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych
W zakresie części II:
1) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B
do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów
zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY
OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Uwaga:
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest
zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko
wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
(odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Uwaga:
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest
zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W każdej części Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Uzupełnieniu będzie podlegać specyfikacja techniczna (odpowiednio
załącznik nr 1A lub nr 1B do SWZ). Wezwanie nie ma zastosowania jeżeli, pomimo złożenia przedmiotowego środka
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ;
2) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A
lub załącznik nr 1B do SWZ (wykonawca składa specyfikację techniczną adekwatną do części na którą składana jest oferta);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -wg załącznika nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu
rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
załącznik wykonawcy
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W każdej części wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku w danej części wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie
dotyczącym:
1) parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych przedmiotu umowy – w sytuacji wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
2) dostępności przedmiotu umowy lub jego części na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
o ile Wykonawca dochował należytej staranności, w ich pozyskaniu. W takim przypadku Wykonawca może dostarczyć
przedmiot umowy który spełnia wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę
zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla zastępczego przedmiotu umowy
lub części wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.
3) pojawienie się na rynku części, materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów
realizacji przedmiotu zamówienia lub czasu i kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia na którą wyraził zgodę
Zamawiający,
4) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań
w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
b) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy;
c) będących wynikiem zmiany obowiązujących przepisów,
5) w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku, zmianie ulega cena
jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż trzy (3) dni
od daty opublikowania właściwego aktu prawnego). Zmiany ta obowiązuje od daty wejścia w życie właściwych aktów
prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne,) mającej wpływ na realizację umowy.
4. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie daje Wykonawcy prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyższe zmiany są zmianami, na które Zamawiający może ale nie musi wyrazić zgody. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://piwlublin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-12

Zobacz inne

Prawo