Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemiatycze, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440178/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Siemiatycze

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY SIEMIATYCKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Siemiatycze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pałacowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856565815

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@siemiatycze.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY SIEMIATYCKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81d54a90-64e9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012700/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 1 piętra istniejącego budynku handlowego na potrzeby Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej I: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, działania „1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dac70d-83b0-8114-0908-d80012705d8c/ocds-148610-81d54a90-64e9-11ed-abdb-a69c1593877c#page=3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt .
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: URZAD@SIEMIATYCZE.EU;
2) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3) przy użyciu Platformy ePuap

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Koc, tel. +48 85 656 58 15 e-mail:
agnieszka.koc@siemiatycze.eu, Grzegorz Twarowski tel. +48 85 656 58 15 e-mail: grzegorz.twarowski@siemiatycze.eu oraz Piotr
Nielipiński, tel.: +48 85 656 58 30 email: piotr.nielipinski@siemiatycze.eu
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający
dopuszcza również komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu.
Szczegółowe instrukcje w SWZ i na stronie https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ADRES E-MAIL
IOD@SIEMIATYCZE.EU, TEL. 85 6565813, URZĄD MIASTA SIEMIATYCZE, UL. PAŁACOWA 2;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania I piętra istniejącego budynku handlowego na potrzeby Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (zwanego dalej „SIP”) na działkach o nr geod. 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5 położonych przy Placu Jana Pawła II 15 w Siemiatyczach, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. Podlaskie. W ramach robót budowlanych zostanie zaadaptowane I piętro budynku z przeznaczeniem na zespół pomieszczeń handlowo-usługowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług i handlu. Pomieszczenia inkubatora będą uzupełnione o biuro SIP, salę konferencyjną z możliwością podziału na 2 mniejsze sale szkoleniowe, pomieszczenia socjalne z aneksem kuchennym oraz zespoły sanitarne.
2. Charakterystyczne parametry techniczne:
2.1. Pow. całkowita cz. objętej pracami 525,00 m2
2.2. Pow. użytkowa cz. objętej pracami 428,90 m2
2.3. Kubatura budynku 5830 m3
2.4. Wysokość budynku 10,38 m
2.5. Liczba kondygnacji naziemnych 2
2.6. Liczba kondygnacji podziemnych 1
3. W ramach zamówienia do wykonania będą w szczególności:
3.1. Branża budowlana:
3.1.1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji;
3.1.2. Wymiana okien I piętra i klatki schodowej;
3.1.3. Rozbiórka części ścian wewnętrznych oraz wybicie otworów drzwiowych;
3.1.4. Wykonanie ścian działowych G-K;
3.1.5. Wykonanie posadzek;
3.1.6. Wykonanie sufitów podwieszanych z dociepleniem;
3.1.7. Remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych;
3.1.8. Montaż stolarki drzwiowej;
3.1.9. Wykonanie szybu windowego;
3.1.10. Montaż windy;
3.1.11. Prace wykończeniowe budynku.
3.2. Branża sanitarna:
3.2.1. Wykonanie instalacji wody ziemnej i ciepłej. Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym. Zakres prac obejmuje podłączenie się do istniejących pionów zimnej wody w obrębie remontowanych pomieszczeń i podłączenie projektowanych punktów czerpalnych. Źródłem przygotowania ciepłej wody będą przepływowe podgrzewacze elektryczne o mocy 5,5kW – 2szt.
3.2.2. Wykonanie instalacji hydrantowej. W budynku jest istniejąca instalacja wodociągowa hydrantowa. Realizacja obejmuje wymianę hydrantu istniejącego na nowy o określonych parametrach.
3.2.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone są grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pionów w obrębie remontowanych pomieszczeń wraz z wywiewkami dachowymi oraz wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych urządzeń sanitarnych.
3.2.4. Wykonanie instalacji C.O. Instalacja centralnego ogrzewania będzie funkcjonować w oparciu o istniejący kocioł gazowy zlokalizowany w kotłowni na poziomie piwnic. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego rozdzielacza zasilanego z istniejącej instalacji kotłowej, wykonanie instalacji grzewczej w układach zamkniętych, dwururowych.
3.2.5. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewne z rekuperacją, z nagrzewnicą elektryczną. Czerpnia i wyrzutnia central wentylacyjnych zlokalizowana w ścianach zewnętrznych budynku.
3.2.6. Ogrzewanie i klimatyzacja szachtu windowego odbywać się będzie za pośrednictwem zaprojektowanych klimatyzatorów inwerterowych (przy temperaturze zewnętrznej do -15°C) oraz grzejnika elektrycznego (przy temperaturze zewnętrznej poniżej -15°C).
3.2.7. Demontaż instalacji gazowej w obrębie I piętra oraz w piwnicy. Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia kuchni na pomieszczenia biurowe, przewidziano rozbiórkę instalacji gazowej po trasie wg. części rysunkowej.
3.3. Branża elektryczna
3.3.1. Demontaż kompletnej instalacji elektrycznej w zakresie objętym opracowaniem w istniejącym obiekcie, tj. rozdzielnice elektryczne, kable i przewody, oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny oraz nieczynnej linii kablowej SN
3.3.2. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego typu LED i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych, instalacji siłowej, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji odgromowej i uziemiającej, instalacji połączenia głównego i wyrównawczego, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji monitoringu CCTV;
3.3.3. SIP będzie zasilany zgodnie z wydanymi warunkami zasilania, moc przyłączeniowa 40kW. WLZ zasilający prowadzony będzie od złącza kablowego z układem pomiarowym do rozdzielnicy RG w rurach osłonowych DVR75 oraz w korytach kablowych. WLZ-ty prowadzić podtynkowo w osłonie z rur RB, w korytach kablowych lub kanałach kablowych natynkowych. Przewody elektryczne w posadzce podłogi układać w rurach karbowanych giętkich. Pozostałe przewody elektryczne układać bezpośrednio w tynku w wykutych bruzdach.
3.3.4. Pomieszczenia zasilane będą za rozdzielnicy RG. Każdy z pokoi w inkubatorze będzie zasilony z wydzielonych obwodów oraz będzie miał zainstalowany podlicznik energii elektrycznej.
3.3.5. W łazienkach przewidziano montaż sygnalizacji alarmowej dla osób niepełnosprawnych.
4. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia
4.1. Inwestycja dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich poprzez:
4.1.1. Istniejące miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
4.1.2. Budowę windy umożliwiającą dostęp na I i II kondygnację;
4.1.3. Dostęp do windy z poziomu terenu
4.1.4. Progi o maksymalnej wysokości 2 cm;
4.1.5. Toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.1.6. W przewidzianym do przebudowy budynku na parterze mieszczą się czynne lokale usługowe, w szczególności swoją siedzibę ma bank, stąd należy to uwzględnić w tworzeniu harmonogramu prac budowlanych i w późniejszej realizacji zachowując bezpieczeństwo pracowników obsługi i interesantów.
5. W zakres przedmiotu zamówienia WCHODZI wyposażenie/wyposażenie RTV wskazane w przedmiarach w pozycjach: 75-79, 85, 87, 91-93.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262300-4 - Betonowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 181 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja – waga kryterium 40%.
2. Cena: Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Gwarancja: a. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu ofertowym w miesiącach.
b. Minimalny okres udzielenia gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
c. Maksymalny okres gwarancji to 84 miesiące.
d. W przypadku zaoferowania „okresu gwarancji” dłuższego niż 84 mies. w punktacji ofert zostanie przyznana ilość punktów odpowiadająca 84-miesięcznemu „okresowi gwarancji”.
e. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych instalacji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda – polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku i obejmujące w szczególności roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: * oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
* Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
* Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór – załącznik nr 8 do SWZ); Formularz oferty ;
Potwierdzenie wpłaty wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: DZIESIĘĆ TYSIĘCY 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto - nr rachunku 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 (Pekao S.A) z dopiskiem „Wadium – IF.271.12.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: MIASTO SIEMIATYCZE
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór – załącznik nr 8 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 6 do SWZ, oraz PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dac70d-83b0-8114-0908-d80012705d8c#page=9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo