Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440225/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakr. nadzoru, ochrony obiektów i mienia oraz monitorowania sygn. alarm . z systemów alarm. w jedn. org. MZDW w Warszawie na terenie woj. maz. z podziałem na 15 części–post. 191/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440225

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00429356/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021, poz. 1995)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

dla części od 1 do 5 – co najmniej pięć usług polegających na świadczeniu usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia w obiektach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda;

dla części 6 - co najmniej pięciu usług polegających na świadczeniu usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia w obiektach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda;

dla części od 7 do 15 - co najmniej pięciu usług polegających na świadczeniu monitorowania sygnałów alarmowych w obiektach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min:
dla części od 1 do 6:
- jedną osobą nadzorującą ochronę obiektu, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu ochrony obiektu na minimum 5 obiektach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

dla części od 7 do 15:
- jedną osobą nadzorującą centrum monitoringu sygnałów alarmowych wykonawcy, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu centrum monitoringu sygnałów alarmowych, na minimum 5 obiektach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

Zamawiający wymaga by do każdej części zamówienia Wykonawca wyznaczył osobę nadzorującą . Wyznaczona osoba może pełnić funkcję nadzoru na kilku obiektach tej samej części.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uzna za spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2. 2) SWZ – jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VIII 2.4a) SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VIII 2.4a) SWZ.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) b).
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia
o zmówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021, poz. 1995)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

dla każdej części od 1 do 5 – co najmniej pięć usług polegających na świadczeniu usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia w obiektach jednostek sektora finansów publicznych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda;

dla części 6 - co najmniej pięciu usług polegających na świadczeniu usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia w obiektach jednostek sektora finansów publicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda;

dla każdej części od 7 do 15 - co najmniej pięciu usług polegających na świadczeniu monitorowania sygnałów alarmowych w obiektach jednostek sektora finansów publicznych o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda.

Jednostki sektora finansów publicznych to jednostki w myśl definicji - Art. 9 Ustawy o finansach (Dz.U.2022.1634 t.j.)

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min:
dla każdej części od 1 do 6:
- jedną osobą nadzorującą ochronę obiektu, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu ochrony obiektu na minimum 5 obiektach jednostek sektora finansów publicznych (Jednostki sektora finansów publicznych to jednostki w myśl definicji - Art. 9 Ustawy o finansach (Dz.U.2022.1634 t.j.).

dla każdej części od 7 do 15:
- jedną osobą nadzorującą centrum monitoringu sygnałów alarmowych wykonawcy, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu centrum monitoringu sygnałów alarmowych, na minimum 5 obiektach jednostek sektora finansów publicznych (Jednostki sektora finansów publicznych to jednostki w myśl definicji - Art. 9 Ustawy o finansach (Dz.U.2022.1634 t.j.).


Zamawiający wymaga by do każdej części zamówienia Wykonawca wyznaczył osobę nadzorującą . Wyznaczona osoba może pełnić funkcję nadzoru na kilku obiektach tej samej części.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uzna za spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2. 2) SWZ – jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VIII 2.4a) SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VIII 2.4a) SWZ.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) b).
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia
o zmówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 08:00

Po zmianie:
2022-11-21 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-20

Zobacz inne

Prawo