Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rawicz, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440298/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410206891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655454037

1.5.8.) Numer faksu: 65 5453506

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cusrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusrawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c3ef76c-6020-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021024/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.3.2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rawicz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rawicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - lub podpisem zaufanym, - lub podpisem osobistym.
1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej (zwanej dalej „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/rawicz.
Dokumenty elektroniczne, są składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. 1.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub Znak sprawy). 1.3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie. 1.4. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 1.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronach internetowych prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl w sekcji „KOMUNIKATY”, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronach internetowych prowadzonego postępowania. W przypadku gdy zmiana SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, informując Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert na stronach internetowych prowadzonego postępowania. 2. Zalecenia dla Wykonawców: 2.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: pdf. doc. xls. Jpg. ze szczególnym wskazaniem na pdf.. W celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b) . 7Z. 2.2. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 2.3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie rożnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 2.4. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 2.5. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu UE (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje: 1) administratorem danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, z siedzibą przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz („CUS w Rawiczu”), adres -mail: sekretariat@cusrawicz.pl. 2) inspektorem danych osobowych: Pan Wojciech Bawolski, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail – iod@cusrawicz.pl; tel. 65 5467097. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 211 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) ) dalej „ Pzp”. 5) dane mogą być przekazywane poza teren UE. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie (jeżeli dotyczy). 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają Pzp. 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane. 9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.331.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: codzienne świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) zwanych dalej „usługami”, na rzecz podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu tj.: mieszkańców z terenu miasta i gminy Rawicz, w dni robocze tj.: od poniedziałku do soboty, w godzinach od 07:00 do 20:00 a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w niedzielę i święta. Usługi obejmują pomoc dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy drugich osób i są jej pozbawione, jak również osób, które wymagają pomocy innych a rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewniać.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zakres czynności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 1 do SWZ (tj.: Rawicki standard usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania);
- specjalistyczne usług opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zakres czynności stanowi załącznik nr 1a do SWZ (tj.: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Termin wykonania zamówienia: usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.. Przewidywana liczba godzin usług do wykonania w okresie objętym zamówieniem:
- usługi opiekuńcze: 20 246 godzin, miesięcznie 1687 godzin, w tym: w niedzielę i święta około 400 godzin, dla szacunkowej liczby 45 osób.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze: 60 godzin, miesięcznie 5 godzin, w tym w niedzielę i święta około 20 godzin, dla szacunkowej liczby 1 osoba.
Zamawiający informacyjnie podaje, że w 2022r. (do 30 września), łączna liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych wyniosła 14 008 godzin, w tym: usługi opiekuńcze 14 008 godzin, specjalistyczne usługi opiekuńcze brak godzin.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 22 260 godzin, miesięcznie 1855 godzin, w tym niedzielę i święta około 1600 godzin, dla szacunkowej liczby 20 osób.
Zamawiający informacyjnie podaje, że w 2022r. (do 30 września), łączna liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosła 16 227 godzin.
Za jedną godzinę świadczenia usługi dla podopiecznego przyjmuje się czas 60 minut. Godzina usługi obejmuje czynności wykonywane na rzecz Świadczeniobiorcy, nie zalicza się do niej dojścia lub dojazdu opiekuna do podopiecznego. Świadczeniem usług będą objęte osoby, w oparciu o decyzje wydane przez Zamawiającego, z terenu miasta i gminy Rawicz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „jednej usługi” należy rozumieć: wykonanie usług objętych zakresem zamówienia tj.: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie jednej (pojedynczej) umowy obejmującej wszystkie ww. usługi dla jednego Zamawiającego lub
wykonanie usług objętych zakresem zamówienia tj.: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie kilku umów zawartych odrębnie na każdą z ww. usług świadczonych dla jednego Zamawiającego, w tym samym okresie.
b) skieruje do realizacji zamówienia osoby spełniające warunki:
1) dla osoby (osób) wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj.: w charakterze opiekuna/ki, posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zgodne z Rozdziałem IX pkt 5 Rawickiego standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższe obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.
2) dla osoby (osób) wykonujących czynności nadzoru nad powierzonymi usługami tj.: pełniących funkcję koordynatora, posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiada dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem pielęgniarki.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do:
1. Zatrudnienia osób, z których każda musi spełniać wymogi określone w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2b SWZ.
2. Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 8 SWZ).
3. Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 9 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia – załącznik Nr 5 do SWZ).
2) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronienie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą , który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów – oświadczeń, o których wyżej mowa zawierających stwierdzenia zgodne z faktem i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania /aktualne dane/.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług określonych w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2a SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania zamówienia oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi – załącznik Nr 6 do SWZ).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli dotyczy – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo oraz każdy z Wykonawców z osobna zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów – oświadczeń, o których wyżej mowa zawierających stwierdzenia zgodne z faktem i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania /aktualne dane/.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wnoszenie wadium:
1.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 pln (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uważa za skuteczny tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli po upływie tego terminu nastąpi tylko obciążenie rachunku bankowego wykonawcy o kwotę wadium, a bank nie zdąży z przelewem środków na rachunek bankowy Zamawiającego, uznać należy, że w wadium nie zostało wniesione w terminie.
1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 39 1020 2212 0000 5802 0459 7805 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy (BZP lub Znak sprawy).
1.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
1.6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
1.7. Gwarancja (poręczenie) wypłaty wadium, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-4, musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, wykonalna na terenie RP, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż spełniona została co najmniej jedna z przesłanek zatrzymania wadium określona w ustawie Pzp.
1.8. Zasady zwrotu i okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 w związku z art. 266 Pzp..
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj.: do dnia 22.12.2022r.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.: w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( Dz. U. 2020 poz.1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rawicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo