Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440331/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na sześć części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200409852

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul.Mieszka I 19

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-054

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ps68@piasta.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ps68.edupage.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440331

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00440291/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 7

Zobacz inne

Prawo