Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ropczyce, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440506/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach w 2023 r. - I etap cz. Różne produkty spożywcze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690043220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: barwinskap@zojoropczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp5.r-ce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach w 2023 r. - I etap cz. Różne produkty spożywcze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39d3a6bb-657e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00214175/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach w 2023 r.- I etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jo.ropczyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ i formularza Nowa wiadomość dostępnego w zakładce Wiadomości na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłanie i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, zwanym dalej „regulaminem” dostępnym na stronie głównej platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłanie i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, zwanym dalej „regulaminem” dostępnym na stronie głównej platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOJO.261.2.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 37094,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, tj. różnych produktów spożywczych. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część, którą należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji, części nr III Różne produkty spożywcze - CPV 15800000-6.
2) Miejscem wykonywania zamówienia jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli
w Ropczycach z siedzibą przy ul. Konarskiego 4, 39-100 Ropczyce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 C1: Cena -60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

najniższa cena
najniższa cena C= ------------------------------------------x60
cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2 – T1: Termin realizacji dostaw po złożeniu zamówienia- 20 pkt.
oceniane będzie następująco:
1) w przypadku zaoferowania terminu realizacji dostaw: do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia– Wykonawca otrzyma 0 punktów
2) w przypadku zaoferowania terminu realizacji dostaw: do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia– Wykonawca otrzyma 10 punktów
3) w przypadku zaoferowania terminu realizacji dostaw: do 1 dnia roboczego po złożeniu zamówienia– Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Kryterium nr 3 – T2: Termin płatności wynagrodzenia –20 pkt.
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt, przy czym:
1) Oferta z 7 dniowym terminem płatności od dnia wystawienia otrzyma 0 pkt
2) Oferta z 14 dniowym terminem płatności otrzyma 10 pkt
3) Oferta z 21 dniowym terminem płatności otrzyma 15 pkt
4) Oferta z 30 dniowym terminem płatności otrzyma 20 pkt


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C1 + T1 + T2
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji dostaw po złożeniu zamówienia”
T2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności WYNAGRODZENIA”

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium ceny C1 (maksymalnie 60,00 pkt), kryterium terminu realizacji dostaw po złożeniu zamówienia – T1 (maksymalnie 20,00 pkt):, kryterium- termin płatności wynagrodzenia – T2 (maksymalnie 20,00 pkt) P = C1 + T1 + T2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw po złożeniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych przez Zamawiającego w Rozdziale X niniejszego SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.
4) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszego SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
1) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy – wówczas może nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto o różnicę pomiędzy dotychczasową i nową stawką, w zakresie rat wynagrodzenia należnego po zmianie tej stawki.
2) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
3) w przypadku gdy wzrośnie zapotrzebowanie ilościowe Zamawiającego na artykuły żywnościowe, a nie mogły być przewidziane podczas czynności szacowania wartości zamówienia.,
4) umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w Umowie lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jo.ropczyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo