Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440549/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-DN-v2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000039309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 590 73 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.itr.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Systemy teleinformatyczne, elektronika, montaż elektroniczny oraz rozwiązania dla Przemysłu 4.0

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-DN-v2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdc9080d-6576-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa
11, 03-450 Warszawa, nr KRS: 0000851799;
• z powołanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail:iod@itr.lukasiewicz.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (Zam. publ. nr 03/2021) prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. publ. nr 07/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie, uruchomienie oraz dostarczenie 5000 szt. podzespołów elektronicznych Z-DNv2 w określonych przez zamawiającego wersjach montażowych.
1.1. Podzespół składa się z dwóch połączonych przylutowaną tuleją z brązu lub mosiądzu (dok. M_SN3_0.05_v1 Tuleja) obwodów drukowanych PCB (H_40080_ZWe2_v3 i H_PQ2_v2) o powierzchni całkowitej 0.8 dm2. Liczba elementów elektronicznych do montażu powierzchniowego 19 do montażu przewlekanego 12, liczba elementów mechanicznych 10.
Montaż podzespołu w obudowę o wymiarach 121 mm x 52 mm x 32 mm wraz z tuleją zaślepioną lutem od strony druku H_PQ2_v2, uszczelnieniem, przyklejeniem uszczelek, elewacji i opisów.
1.2.Wykonawca podzespołów zobligowany jest do zakupu elementów bazowych użytych do budowy podzespołów, a także materiałów pomocniczych, zgodnych z dokumentacją techniczną. W przypadku zastosowania zamienników Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymagane dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych zamienników w aspekcie funkcjonalnym, środowiskowym i normatywnym oraz uzyskać akceptację Zamawiającego
1.3.Dostawy podzespołów mają być realizowane w partiach i modelach wykonania na żądanie zamawiającego – zgodnie z umową (projekt umowy - zał. do SWZ). Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy podzespołu.
1.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacja techniczna detali, parametry techniczne, jakie detale muszą spełnić oraz dokumentacja narzędzia do montażu detali na potrzeby przygotowania oferty będzie dostępna do wglądu w siedzibie Instytutu przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie po podpisaniu zobowiązania do zachowaniu poufności (na
formularzu - zał. do SWZ) i uprzednim uzgodnieniu terminu z Andrzejem Jaworskim, tel. 22-590-73-82, 607- 079 - 811. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, zobowiązanie do zachowania poufności składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zobowiązanie podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawców lub upełnomocnieni przedstawiciele wykonawców.
1.5.Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust. 1 Ustawy, korzysta z prawa opcji w ten sposób, że zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia o 10%. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany na co najmniej 20 dni roboczych przed wymaganą datą dostawy ostatniej partii podzespołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31712114-2 - Zintegrowane obwody elektroniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas pierwszej dostawy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas kolejnej dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zwani dalej też oferentami), którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej; w szczególności wykażą, że:
a) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w produkcji i montażu obwodów drukowanych PCB w technice RoHS.
b) posiadają system jakości ISO lub równoważny
c) posiadają system zarządzania ochroną środowiska
d) dysponują urządzeniami i umiejętnościami niezbędnymi do obróbki metali i tworzyw sztucznych
e) dysponują aparaturą kontrolno-pomiarową pozwalającą na sprawdzenie funkcjonalne zmontowanych detali, w szczególności – dokonującą pomiaru oporności i indukcyjności
f) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca ma siedzibę lub adres
zamieszkania za granicą, zamiast ww dokumentu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
Ustawy (wg załączonego do SWZ formularza). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oferent składa wraz z
oświadczeniem dokument lub informacje potwierdzające, że przygotował ofertę niezależnie od innych powiązanych z nim oferentami
3) oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Certyfikat lub opis posiadanego systemu zarządzania ochroną środowiska
2) Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 letniego doświadczenia w produkcji oraz montaż obwodów drukowanych PCB w technice RoHS
3) Wykaz i opis urządzeń, będących w dyspozycji Wykonawcy, służących do wykonywania montażu mechanicznego oraz obróbki mechanicznej w metalu i tworzywach sztucznych
4) Wykaz i opis aparatury kontrolno-pomiarowej (w tym mierników oporności i indukcyjności), będącej w dyspozycji Wykonawcy, pozwalającej na sprawdzenie funkcjonalne zmontowanych urządzeń elektronicznych
5) Zanonimizowany wykaz osób, będących w dyspozycji Wykonawcy, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia
6) Dowody (w przypadku, gdy wykonawca realizując zamówienie polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów), w których wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat posiadania systemu zarządzania jakością ISO lub równoważny

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikat posiadania systemu zarządzania jakością ISO lub równoważny

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisano w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności
- projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Agnieszka Sztajerwald-Szymańska, tel. 22-619-25-12, 22-590-73-41
Ryszard Makarski, tel. 22-619-25-12, 22-590-73-42

Zobacz inne

Prawo