Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440627/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wrocławski Zespół Żłobków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa AGD z podziałem na dwa zadania dla potrzeb
Wrocławskiego Zespołu Żłobków .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 71 718 62 76/77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440627

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433149/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00001845/26/P

Po zmianie:
2022/BZP 00001845/28/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Zadanie 1 Dostawa pralki dla potrzeb Żłobka nr 1 przy ul. Lwowskiej 20 we Wrocławiu.
16. Szczegółowy zakres zamówienia określa:
1) Formularz asortymentowo – cenowy– załącznik nr 1A do SWZ w zależności od zadania , który zawiera opis przedmiotu zamówienia, jednostkę miary, ilość, .
2) Projekt (Wzór) umowy – załącznik nr 5.1 dla zadania 1 do SWZ.
17. Termin realizacji zamówienia dla zadania 1 : 14 dni od dnia podpisania umowy. Skrócony termin stanowi kryterium oceny ofert.
18. Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 5.1 do SWZ).

Po zmianie:
Zadanie 1 Dostawa pralki dla potrzeb Żłobka nr 1 przy ul. Lwowskiej 20 we Wrocławiu oraz nr 3 przy ul Białowieskiej 27 we Wrocławiu
16. Szczegółowy zakres zamówienia określa:
1) Formularz asortymentowo – cenowy– załącznik nr 1A do SWZ po modyfikacji , który zawiera opis przedmiotu zamówienia, jednostkę miary, ilość, .
2) Projekt (Wzór) umowy po modyfikacji – załącznik nr 5.1 dla zadania 1 do SWZ.
17. Termin realizacji zamówienia dla zadania 1 : 14 dni od dnia podpisania umowy. Skrócony termin stanowi kryterium oceny ofert.
18. Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 5.1 po modyfikacji do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zadanie 2 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19)
realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:
1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
lub
2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
lub
3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać
m. in.:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ),
2) Formularz asortymentowo – cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1A , 1B do SWZ),
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert (wzór, załącznik nr 2 do SWZ),

Po zmianie:
Zadanie 2 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19)
realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:
1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
lub
2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
lub
3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać
m. in.:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ),
2) Formularz asortymentowo – cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1A , 1B do SWZ),
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert (wzór, załącznik nr 2 do SWZ),

Modyfikacja SWZ w zakresie zadania 1 dodanie 2 sztuk pralki dla Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu - zamówienie nagłe ( awaria - naprawa nieopłacalna)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 10:30

Po zmianie:
2022-11-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo