Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gronowo Elbląskie, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440743/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Cyfrowa gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748070

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Łączności 3

1.4.2.) Miejscowość: Gronowo Elbląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-335

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 55 231 56 13

1.4.8.) Numer faksu: 55 231 56 23

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gminagronowo@gminagronowo.pl,

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagronowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440743

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00427220/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00019272/07/P

Po zmianie:
2022/BZP 00019272/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:00

Po zmianie:
2022-11-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:15

Po zmianie:
2022-11-18 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-17

Zobacz inne

Prawo