Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440846/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa sprzątania w Warszawie i w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000018046

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 16

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-701

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 623 3798

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: irszc@ciop.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440846

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435468/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Ewentualne spory wynikające z Umowy Strony będą starały się załatwić w drodze porozumienia, jednak w braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany Umowy, w formie aneksu, w następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usług;
2) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
3) zaistnienie siły wyższej, o której mowa w § 15 Umowy;
4) wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, okresu wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji – zmniejszenie wynagrodzenia odpowiednio do zmniejszonego zakresu świadczeń.

Po zmianie:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Ewentualne spory wynikające z Umowy Strony będą starały się załatwić w drodze porozumienia, jednak w braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany Umowy, w formie aneksu, w następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usług;
2) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
3) zaistnienie siły wyższej, o której mowa w § 15 Umowy;
4) wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, okresu wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji – zmniejszenie wynagrodzenia odpowiednio do zmniejszonego zakresu świadczeń.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust 5.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu obciążenia Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wpłat do pracowniczych planów kapitałowych Wykonawcy w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
11. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności podstawę zmiany wynagrodzenia, szczegółowy opis jej wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz propozycję kwoty zmiany wynagrodzenia.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 musi zostać złożony w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia danej przesłanki.

Ze względów technicznych ust. 13 -19 dostępne są w SWZ.

Zobacz inne

Prawo