Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440971/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA MIEJSKA KRAKÓW -DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2023 przez okres 6 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KRAKÓW -DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpspraska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dpspraska.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440971

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00440361/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2, Część 2)

Przed zmianą:
termin dostawy

Po zmianie:
termin płatności

Zobacz inne

Prawo