Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kiełczów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441066/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINNY ŻŁOBEK W KIEŁCZOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka w Kiełczowie w 2023 roku (POWTÓRZONY)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ŻŁOBEK W KIEŁCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387541368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 113

1.5.2.) Miejscowość: Kiełczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-093

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@zlobekkielczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmina.dlugoleka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Adwokacka Daniel Jarząbek

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842356888

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Zamkowa 1/1a

1.11.4.) Miejscowość: Świdnica

1.11.5.) Kod pocztowy: 58-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: procinwest@o2.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.procinwest.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka w Kiełczowie w 2023 roku (POWTÓRZONY)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-184653ad-657e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057192/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Żłobka w Kiełczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zlobekkielczow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://zlobekkielczow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 pzp). Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: a) drogą elektroniczną: dyrektor@zlobekkielczow.pl; b) poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://zlobekkielczow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Żłobka w Kiełczowie https://zlobekkielczow.logintrade.net lub mailem. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność
transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Żłobka w Kiełczowie: ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Zamawiający
dopuszcza komunikację z wykonawcami na adres mailowy podany w SWZ (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie). 2. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Żłobka w Kiełczowie: a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko
uruchomieniowe Java - Java SE RuntimeEnvironment 6 Update 24 lub nowszy; c ) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: InternetExplorer 11d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certumfirmy Asseco Data Systems S.A., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A e) Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://zlobekkielczow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlw zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji. 3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu
elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 t.j.) lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020poz.2452). Szczegółowe informacje w rozdziale 13 SWZ. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. w art. 125 ust.1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust.2 pzp).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że: 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek w Kiełczowie ul. Wrocławska 113 55-093 Kiełczów NIP 896-159-92-26 Regon 387541368 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym została wyznaczona Paulina Lesiecka- Koralewska, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@lesny.compl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w punkcie powyżej. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/Żłobek/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. zadanie nr 1 - Dostawa artykułów mleczarskich, nabiału i jaj
KOD CPV: 15500000-3 Produkty mleczarskie, KOD CPV: 03142500-3 Jaja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. zadanie nr 2 - Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i jego przetworów
KOD CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. zadanie nr 3 - Dostawa ryb i przetworów rybnych
KOD CPV: 15200000-0 Ryby i przetwory rybne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. zadanie nr 4 - Dostawa mrożonek
KOD CPV: 15331170-9 warzywa i owoce mrożone
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. zadanie nr 5 - Dostawa artykułów niemowlęcych
KOD CPV: 15884000-8: Produkty dla niemowląt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. zadanie nr 6 - Dostawa warzyw i owoców
KOD CPV: 03200000-3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, w ramach danego zadania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
3.1 Cena brutto – 60%
3.2. Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1 pkt = 1%
4. Oferty oceniane będą w ramach danego zadania w następujący sposób:

A/ Kryterium - cena ( x 60 %)

Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%

gdzie
Co – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert w ramach danego zadania
Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty w ramach danego zadania
Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ogólną kwotę brutto dla danego zadania.

B/ Kryterium – Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 40 %.
1. Oferty w tym kryterium będą oceniane w ramach każdego zadania w następujący sposób:
a) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 1 dzień roboczy – otrzyma 40 pkt.
b) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 2 dni robocze – otrzyma 20 pkt.
c) Wykonawca oferujący czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynoszący 3 dni robocze – otrzyma 0 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu na wymianę artykułu wadliwego niż 3 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp
2. Informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej, jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca poda w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (w ramach każdego zadania na które składa ofertę).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wpisana/wypełnienia miejsca na informacje dotyczące oferowanego czasu na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuł właściwy jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach każdego zadania zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, w ramach danego zadania, wg poniższego wzoru:
Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto + ilość punktów w kryterium czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
Sk – suma punktów końcowa
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania: Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: C.D. ZMIANY UMOWY
4) Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień określonych w pkt. 1-3, nie może przekroczyć 10% ogólnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 (w ramach danego zadania).
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
5. Po zaakceptowaniu wniosków i uzgodnieniu wysokości ceny jednostkowej stanowiącej podstawę rozliczenia strony podpiszą aneks do umowy.
6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie wejścia w życie aneksu.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania przesunięć ilościowych między pozycjami w kalkulacji cenowej, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI
1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w podziale na 6 zadań, spełniające parametry określone w Załączniku nr 1 do umowy tj. Karta kontroli dostawy – przyjęcia towaru (produktów). Wykonawca będzie dostarczał produkty własnym transportem przystosowanym do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP) w dni robocze w godzinach wskazanych w zamówieniu.
1) Odbiór artykułów spożywczych następować będzie w obecności przedstawicieli stron, na podstawie karty kontroli dostawy – przyjęcia towaru, która będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Faktury VAT winny być wystawiane w systemie tygodniowym (w ramach każdego z zadań).
2) Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie stałej kontroli dostarczanych artykułów spożywczych, zgodnie z kartą kontroli dostawy – przyjęcia towaru (Załącznik nr 1 do umowy).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu, znajduje się w formularzach ilościowo - cenowych (w zakresie każdego z zadań), które jako kolejne załączniki do SWZ stanowią jego integralną część.
4) Ilości podane w formularzach ilościowo - cenowych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości żywionych dzieci Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie wg swoich potrzeb.
5) Dostawy dokonywane będą partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania następować będzie telefonicznie lub mailem przez upoważnionego pracownika najpóźniej w dniu poprzedzający dzień planowanych dostaw. Produkty spożywcze muszą być dostarczone samochodem własnym dostawcy, spełniającym warunki w zakresie dostaw artykułów spożywczych.
6) Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
7) Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz. 1154).
8) Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. Zamówiony towar należy dostarczyć w godzinach:
a) od 6:30 do 9:00 mięso
b) od 6:30 do 12:00 pozostałe artykuły nie wymienione w pkt. a)
dnia wskazanego przez Zamawiającego. Wyładunek i pozostawienie towaru w miejscu tylko i wyłącznie wskazanym przez Zamawiającego.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
11) Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej wartości na artykuł właściwy jakościowo stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie, że lista produktów ujętych w poszczególnych częściach zamówienia (zadania) nie stanowi katalogu zamkniętego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zamówienia innych produktów w ramach poszczególnych kategorii produktów, w trakcie trwania umowy. Cena produktów ustalana będzie wówczas zgodnie z cennikiem Wykonawcy w danym dniu i zamawiana będzie w ramach zawartej umowy.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymienności asortymentowej produktów będących przedmiotem zamówienia w ramach realizowanego zadania (do wartości umowy).
C.D. W "INFORMACJE DODATKOWE"

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca musi załączyć:1. formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ), 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał. nr 2 do SWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Formularz ilościowo - cenowy (zał. nr 4,5,6,7,8,9 do SWZ (odpowiednio dla zadania, na które wykonawca składa ofertę), 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).6. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia (dla każdego zadania): Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., z wyłączeniem okresu zamknięcia żłobka (ok. 3 tygodni), o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku przedłużającej się procedury umowa realizowana będzie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2023 r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, umowa wygaśnie z dniem wydatkowania całej kwoty przypadającej na wynagrodzenie wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1 Pzp).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust.2 Pzp).
3. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 5 Pzp).
5.Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 445 Pzp).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 Pzp).
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy muszą dostarczyć kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z zapisami art. 455 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
2.1. Zmiana sposobu konfekcjonowania towaru objętego umową związana ze zmianą wielkości opakowania, wprowadzoną przez producenta, - z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy;
2.2. Wstrzymanie lub zakończenie produkcji towaru będącego przedmiotem umowy - możliwość dostarczenia odpowiedników towaru objętego umową, o parametrach nie gorszych niż towar objęty umową, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy;
2.3. Wystąpienie zdarzenia siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia mu (np. zaostrzenie przepisów związanych z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze kraju, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia);
2.4. Zmiana stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie - zmianie ulega kwota podatku VAT i wartość brutto umowy, określona w § 2 ust. 1;
2.5. Nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
2.6. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2.7. Konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Zamawiający określa następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia (podwyższenia lub obniżenia) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jeżeli poziom tych zmian przekroczy 35% wartości przyjętych do obliczenia ceny ujętej w ofercie Wykonawcy, z tym że początkowy termin ustalenia zmiany ustala się po upłynięciu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów i usług, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od pierwszego dnia, którego zmiana dotyczy na podstawie opublikowanego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego wniosek w powyższym zakresie.
3) Zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływających na koszt wykonania zamówienia może być wprowadzona tylko do wysokości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 2, nie częściej niż w okresach 6 miesięcznych i dotyczyć będzie wyłącznie usług nierozliczonych.
C.D. W PKT Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zlobekkielczow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
14) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar I klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej.
16) Wszystkie produkty muszą być dopuszczone do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami określonymi w SWZ oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.
17) Dostarczane produkty muszą być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami oraz Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynów zamawiającego wskazanych w zamówieniu, własnym transportem zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2021) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2178).
18) Wykonawca będzie stosował rozdzielczość asortymentową produktów "czystych " i "brudnych" w czasie transportu, jeśli wykonawca będzie realizował więcej niż jedno zadanie.
19) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania łańcucha chłodniczego produktów, które tego wymagają: ryby, nabiał, mięso, mrożonki.
20) Wykonawca dostarczy (wniesie do magazynu Zamawiającego) zamówiony towar niezależnie od wartości pojedynczego zamówienia, przy czym dostawy towaru w ramach zadania nr 2 (mięso) realizowane będą we wszystkie dni robocze, a w przypadku pozostałych zadań minimum 2 razy w tygodniu, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
21) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
22) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
23) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zobacz inne

Prawo