Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441131/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W WARSZAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie - na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000801993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kawęczyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-772

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226195382

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp30@edu.um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp30.bip.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie - na 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86fc8524-656d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00439375/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie - na 2023rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w:
- „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” udostępnionym na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi,
- w „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)” oraz
- w „Instrukcji użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl” dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
9.6.2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
9.6.3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia,
- system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
• Mozilla Firefox od wersji 15
• Google Chrome od wersji 20
• Microsoft Edge
- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Do kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu: *.zip, lub *.7Z;
- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP30/32/333/410/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 375108,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa Pieczywa i wyrobów cukierniczych w tym: bułki, chleby, ciasta, bułka tarta itp.

4.2.5.) Wartość części: 31295,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa Wyrobów Garmażeryjnych w tym naleśniki, pierogi, kopytka itp.

4.2.5.) Wartość części: 75550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w tym: ryby, warzywa mrożone, owoce mrożone itp.

4.2.5.) Wartość części: 61870,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w tym; mięso wieprzowe, mięso drobiowe, mięso wołowe, wędliny itp.

4.2.5.) Wartość części: 112830,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych i nabiałowych oraz jaj w tym: mąka, cukier, makarony oleje, kasze, sery, jaja, masło, jogurty itp.

4.2.5.) Wartość części: 93563,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
Dla części 1 - co najmniej 1 umowę:
 polegającą na realizacji sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych – pieczywa i wyrobów cukierniczych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto
 realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże realizację umowy obejmującej swoim zakresem zarówno sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych, jak i dostawy artykułów żywnościowych w innym asortymencie jeżeli wartość części tej umowy polegającej na dostawie pieczywa i wyrobów cukierniczych nie będzie mniejsza niż 20 000 zł.
Dla części 2 - co najmniej 1 umowę:
 polegającą na realizacji sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych – wyrobów garmażeryjnych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto
 realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże realizację umowy obejmującej swoim zakresem zarówno sukcesywną dostawę wyrobów garmażeryjnych, jak i dostawy artykułów żywnościowych w innym asortymencie jeżeli wartość części tej umowy polegającej na dostawie wyrobów garmażeryjnych nie będzie mniejsza niż 70 000 zł.
Dla części 3 - co najmniej 1 umowę:
 polegającą na realizacji sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych – ryb i mrożonek o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto
 realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże realizację umowy obejmującej swoim zakresem zarówno sukcesywną dostawę ryb i mrożonek, jak i dostawy artykułów żywnościowych w innym asortymencie jeżeli wartość części tej umowy polegającej na dostawie ryb i mrożonek nie będzie mniejsza niż 70 000 zł.
Dla części 4 - co najmniej 1 umowę:
 polegającą na realizacji sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto
 realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże realizację umowy obejmującej swoim zakresem zarówno sukcesywną dostawę mięsa i wędlin, jak i dostawy artykułów żywnościowych w innym asortymencie jeżeli wartość części tej umowy polegającej na dostawie mięsa i wędlin nie będzie mniejsza niż 80 000 zł.
Dla części 5 - co najmniej 1 umowę:
 polegającą na realizacji sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych – produktów ogólnospożywczych i nabiałowych oraz jaj konsumpcyjnych o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto
 realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże realizację umowy obejmującej swoim zakresem zarówno sukcesywną dostawę produktów ogólnospożywczych i nabiałowych oraz jaj konsumpcyjnych, jak i dostawy artykułów żywnościowych w innym asortymencie jeżeli wartość części tej umowy polegającej na dostawie produktów ogólnospożywczych i nabiałowych oraz jaj konsumpcyjnych nie będzie mniejsza niż 90 000 zł.
UWAGA:
1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, może wykazać dostawy wykonywane, jeżeli Wykonawca wykaże, że do upływu terminu składania ofert, wykazywana dostawa spełniała warunki w zakresie wymaganej wartości jak i czasu trwania umowy.
2. Wykonawca, który składa ofertę na kilka części zamówienia, wykazuje spełnienie warunku odrębnie dla każdej części zamówienia. Nie oznacza to jednak, że Wykonawca nie jest upoważniony do wykazania się realizacją jednej umowy obejmującej łącznie dostawy z kilku grup asortymentowych odpowiednich dla części na które wykonawca składa oferty. W takim jednak przypadku wykazywana umowa powinna spełniać kumulatywnie wymogi w zakresie wartości poszczególnych części zamówienia.
I tak przykładowo, jeżeli wykonawca składa ofertę na 1 i 2 część zamówienia i zrealizował dotychczas umowę obejmującą łącznie co najmniej sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz sukcesywną dostawę wyrobów garmażeryjnych, wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że wartość części tej umowy polegającej na dostawie pieczywa i wyrobów cukierniczych nie była mniejsza niż 20 000 zł oraz wartość części tej umowy polegającej na dostawie wyrobów garmażeryjnych nie była mniejsza niż 100 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125ust. 1 Ustawy Pzp
, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ).
Oświadczenie składa:
Wykonawca,
każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą formularz asortymentowo - cenowy nr 2,1-2,5. w przypadku składania oferty na kilka części zamówienie do ofert należy załączyć formularze asortymentowo - cenowe właściwe dla wszystkich części zamówienia, na które wykonawca skład ofertę. jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowanych , do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. szczegółowe zasady składania dokumentów zostały wskazane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza możliwością zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych zmian do niniejszej umowy.
2. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych:
a. zmiana danych adresowych,
b. zmiana osób wskazanych do kontaktu,
c. zmiana w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy.
3. W związku z faktem, że w okresie realizacji Umowy mogą wystąpić nowe, nieznane Stronom na dzień zawarcia Umowy zakazy, nakazy i okoliczności związane z Covid 19, Strony obowiązane są informować się wzajemnie na bieżąco o ich wpływie na realizację przedmiotu Umowy. W takim przypadku zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Gabinet vice Dyrektora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo