Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441217/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW DLA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WEJHEROWIE I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 47 74 14 945/817 / 946/752

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441217

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428258/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00074463/53/P

Po zmianie:
2022/BZP 00074463/54/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:30

Po zmianie:
2022-11-22 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:00

Po zmianie:
2022-11-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo