Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kalisz, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441273/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (...) - c.d. patrz informacje dodatkowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300224440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (...) - c.d. patrz informacje dodatkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2985b004-64c7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038739/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.37 Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.p/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl; adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze.NET Framework 4.5.
Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika na miniPortalu.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt i
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 59/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania pn.:
Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie wymagań potwierdzających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do:
•Dostawy zarządzalnych urządzeń sieciowych,
• Instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonych urządzeń sieciowych wraz z wdrożeniem polityki Port Security,
• Dostawy, instalacji oraz wdrożenia urządzenia klasy UTM ,
• Dostawy zasilaczy awaryjnych UPS,
• Dostawy oprogramowania,
• Dostawy i wdrożenia oprogramowania do monitoringu sieci i urządzeń.
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z ww części oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) – załączniki te stanowią integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32428000-9 - Modernizacja sieci

48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium cena – ocena wyliczona będzie wg następujących wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
---------------------------------- X waga kryterium X 100.
cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin gwarancji – ocena wyliczona będzie wg następujących wzoru:
liczba przyznanych punktów wg tabeli znajdującej się w SWZ
-------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100
Max. Liczba punktów możliwych do uzyskania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w zakresie zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcy (Podwykonawcom) innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy. Zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
3. Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cała nazwa zamówienia brzmi:
Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie wymagań potwierdzających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
- ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu: "Nazwa zamówienia albo umowy ramowej *" cała nazwa zamówienia w informacjach dodatkowych.

Zobacz inne

Prawo